Αρχική Γραφείο Τύπου Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί Διακήρυξη συνοπτικού Διαγωνισμού για το έργο με τίτλο "Συντήρηση κοινοτικού καταστήματος Βαγιονιάς Δήμου Γόρτυνας"
Διακήρυξη συνοπτικού Διαγωνισμού για το έργο με τίτλο "Συντήρηση κοινοτικού καταστήματος Βαγιονιάς Δήμου Γόρτυνας" PDF Εκτύπωση

1. Ο Δήμος Γόρτυνας Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάθεση του έργου "Συντήρηση κοινοτικού καταστήματος Βαγιονιάς Δήμου Γόρτυνας", με προϋπολογισμό 26.000,00 €.

 

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ με προϋπολογισμό 20.566,69 , (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν μέχρι τις 03/01/2020, το έντυπο Οικονομικής Προσφοράς που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους, από τα Γραφεία Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Οδός Άγιοι Δέκα, Πληροφορίες Τζανάκης Μιχαήλ τηλ.: 2892 340341. Σε περίπτωση που δεν το παραλάβει ο ίδιος ο διαγωνιζόμενος, απαιτείται εξουσιοδότηση του προσώπου που θα το παραλάβει. Για την παραλαβή του έντυπου προσφοράς, οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν το ποσό των 0,00 €. Τα συμβατικά τεύχη μαζί με τα τυχόν συνοδευτικά σχέδια του έργου, θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα www.gortyna.gov.gr, σε ηλεκτρονική μορφή.

 

 

Σχετικά Αρχεία
01 - Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού - αρχείο pdf (438 KB)
02 - Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού - αρχείο pdf (1,29 ΜΒ)
03 - Εξώφυλλο- αρχείο pdf (379 KB)
04 - Τεχνική Έκθεση - αρχείο pdf (474 KB)
05 - Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων - αρχείο - pdf (762 ΚB)
06 - Προμέτρηση - αρχείο pdf (526 KB)
07 - Τιμολόγιο Μελέτης - αρχείο pdf (540 KB)
08 - Όροι Τιμολογίου Οικοδομικών- αρχείο pdf (685 ΚB) 
09 - Όροι Τιμολογίου Μελέτης - αρχείο pdf (379 ΚB) 
10 - Προϋπολογισμός Μελέτης - αρχείο pdf (726 KB) 
11 - Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς - αρχείο pdf (446 KB) 
12 - ΤΕΥΔ - αρχείο doc (156 KB)

 
Δήμος Γόρτυνας
 
 
 
 
dgortynas-covid-19.jpg

Έργα ΕΣΠΑ

sima-espa.png
Χάρτης Περιοχής
Διαβούλευση για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
Εξατομικευμένη Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση και Συμβουλευτική για Μαθησιακές Δυσκολίες
Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γόρτυνας
ΚΕΠ
ΚΕΔΚΕ
Χρηματοδότηση
INTERMEDIA