Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις Ορισμός Άμισθου Συμβούλου
Ορισμός Άμισθου Συμβούλου PDF Εκτύπωση

Ο Δήμαρχος Γόρτυνας

Έχοντας υπόψη:
  1. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114 Α/8-6-2006), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδ/σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/2010), περί αρμοδιοτήτων Δημάρχου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  3. Την ανάγκη για επικουρία του Δημάρχου Γόρτυνας σε θέματα που άπτονται των διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου.
  4. Την εν γένει εξαιρετική προσφορά του πρώην Διευθυντή των Υπηρεσιών του δήμου συνταξιούχου Ματθαιάκη Μύρωνα.
  5. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν επιβαρύνεται ο Δημοτικός προϋπολογισμός.

αποφασίζει:

Ορίζει τον Μύρωνα Ματθαιάκη του Νικολάου, ως Άμισθο Ειδικό Σύμβουλο με αρμοδιότητα την παροχή συμβουλών και την συμμετοχή σε συνέδρια και ημερίδες επί θεμάτων που αφορούν: την οργάνωση και λειτουργία των διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών του δήμου.

Ο ως άνω Ειδικός Σύμβουλος υπάγεται ειδικά και αποκλειστικά στην υπηρεσιακή δομή του Γραφείου Δημάρχου.

Από την εφαρμογή της παρούσης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού ή Δημοτικού προϋπολογισμού.

Η παρούσα ισχύει από 23/09/2019 και έως ανάκλησης της.

Η παρούσα Απόφαση να δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Γόρτυνας και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

 

Ο Δήμαρχος


Κοκολάκης Ελευθέριος

 

Σχετικά Αρχεία
Απόφαση - pdf (55,2 ΚB)

 
Δήμος Γόρτυνας
 
 
 
 
dgortynas-covid-19.jpg

Έργα ΕΣΠΑ

sima-espa.png
Χάρτης Περιοχής
Διαβούλευση για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
Εξατομικευμένη Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση και Συμβουλευτική για Μαθησιακές Δυσκολίες
Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γόρτυνας
ΚΕΠ
ΚΕΔΚΕ
Χρηματοδότηση
INTERMEDIA