Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις Γνωστοποίηση Προκήρυξης Ειδικών Συμβούλων
Γνωστοποίηση Προκήρυξης Ειδικών Συμβούλων PDF Εκτύπωση

 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Για την πρόσληψη ενός (1) Ειδικού Συνεργάτη Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (δημοσιογράφου) και ενός (1) Ειδικού Συμβούλου Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, στο Δήμο Γόρτυνας.

Ο Δήμαρχος Γόρτυνας Κοκολάκης Ελευθέριος έχοντας υπόψη:
  • Τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν. 3852/2010.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 163 Ν. 3584/07.
  • Τον ΟΕΥ του δήμου Γόρτυνας.
  • Την επιτακτική ανάγκη επικουρίας του Δήμου Γόρτυνας σε θέματα του Γραφείου Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων του Δήμου.
  • Την επιτακτική ανάγκη επικουρίας του Δήμου Γόρτυνας σε θέματα που αφορούν έργα οδοποιίας και γενικότερα σε τεχνικά και κατασκευαστικά θέματα.

ΚΑΛΕΙ

τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν, εντός δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας γνωστοποίησης στον τύπο, σχετική αίτηση με σύντομο βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους σχετικά με την πλήρωση των παραπάνω αναγραφομένων θέσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι/ νες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:

Α)

  • Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται από τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν.3584/2007 (άρθρα 11 έως και 17). Για τα γενικά προσόντα διορισμού απαιτείται χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του Ν.1599/1986, στην οποία να δηλώνετε ότι πληρούνται.
  • Να έχουν βασικές γνώσεις αγγλικής γλώσσας.
  • Τεχνικές Δεξιότητες και Ικανότητες σε καλή γνώση Η/Υ ( επεξεργασία κειμένου (word), υπολογιστικά φύλλα (excel), Υπηρεσίες διαδικτύου (information and Communication).
  • Για την θέση του Ειδικού Συνεργάτη, (δημοσιογράφου) πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής, βεβαίωση που θα αποδεικνύει ότι είναι μέλος αναγνωρισμένης στην Ελλάδα επαγγελματικής δημοσιογραφικής οργάνωσης και προϋπηρεσία τουλάχιστον δύο ετών.
  • Για την θέση του Ειδικού Συμβούλου πτυχίο ή δίπλωμα σχολής Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΠΕ ή ΤΕ), ειδικότητας Πολιτικών Μηχανικών ή Πολιτικών Έργων Υποδομής της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής.
Β) Οι παραπάνω θέσεις θα καλυφθούν με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η διάρκεια των οποίων δεν μπορεί να υπερβαίνει την διάρκεια της δημοτικής περιόδου εντός της οποίας θα προσληφθούν.

Γ) Η επιλογή θα γίνει από το Δήμαρχο, ο οποίος θα αποφασίσει κατά την κρίση του για την καταλληλότητα του προσλαμβανομένου (παρ. 4 του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007). Η απόφαση πρόσληψης θα δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Οι ενδιαφερόμενοι για την πλήρωση των παραπάνω θέσεων καλούνται όπως εντός δέκα (10) ημερών από την επομένη της δημοσίευσης της παρούσας στον τύπο, να υποβάλλουν την αίτηση και τα λοιπά απαιτούμενα δικαιολογητικά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο γραφείο του Δημάρχου Γόρτυνας (Άγιοι Δέκα Τ.Κ.700 12) αυτοπροσώπως ή με άλλο νομίμως εξουσιοδοτημένο τρόπο.

 

Ο Δήμαρχος


Κοκολάκης Ελευθέριος

 

Σχετικά Αρχεία
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ - pdf (652 ΚB)

 
Δήμος Γόρτυνας
 
 
 
 
dgortynas-covid-19.jpg

Έργα ΕΣΠΑ

sima-espa.png
Χάρτης Περιοχής
Διαβούλευση για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
Εξατομικευμένη Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση και Συμβουλευτική για Μαθησιακές Δυσκολίες
Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γόρτυνας
ΚΕΠ
ΚΕΔΚΕ
Χρηματοδότηση
INTERMEDIA