Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις Ανάθεση Νέων Αρμοδιοτήτων
Ανάθεση Νέων Αρμοδιοτήτων PDF Εκτύπωση

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Δήμαρχος Γόρτυνας Νομού Ηρακλείου Σχοιναράκης Νικόλαος
Έχοντας υπόψη :
1)Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 [Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ]
2)Τις διατάξεις των άρθρων 87 και 88 του Ν. 3463/2006 [Δ.Κ.Κ.]
3)Τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 3852/2010 [ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ]
4)Την υπ' αριθμό: 1238/08-09-2014 Απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων
5)Την υπ' αριθμό:11155/30-09-2016 Απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχου στην Δημοτική Ενότητα Αγίας Βαρβάρας
6) Την υπ' αριθμό:1782/27-10-2017 Απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχου στην Δημοτική Ενότητα Ρούβα.
6)Τις υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου

Αποφασίζει

1) Τροποποιεί την υπ' αριθμό: 1782/27-10-2017 απόφασή του ορίζοντας τον Αντιδήμαρχο της Δ.Ε Ρούβα Δρετάκη Εμμανουήλ, ως αναπληρωτή του Αντιδημάρχου της Δ.Ε Αγίας Βαρβάρας Σπαντιδάκη Γεωργίου, στην εποπτεία και ευθύνη των Διοικητικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα:

• Των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών,
• Γραμματείας Οργάνων Διοίκησης,
• Ληξιαρχείου,
• Δημοτολογίου,
• Δημοτικής Κατάστασης,
• Πρωτοκόλλου & Διεκπεραίωσης,

Την έκδοση πιστοποιητικών προσωπικής και οικογενειακής κατάστασης των δημοτών, καθώς και τις βεβαιώσεις μόνιμης κατοικίας,
Την εποπτεία του συνόλου του προσωπικού του Δήμου
Την έκδοση των πράξεων των υπηρεσιακών μεταβολών του προσωπικού, καθώς και έκδοση πιστοποιητικών υπηρεσιακών μεταβολών
Τη χορήγηση αδειών του προσωπικού,
Την τέλεση γάμων,
Την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών,
Την λειτουργία των ΚΕΠ,
Τη διαφάνεια και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση,
Τη λειτουργία του προγράμματος Διαύγεια,
Τη λειτουργία των υπηρεσιών Αλλοδαπών και μεταναστών,
Την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.
2) Η παρούσα να δημοσιευτεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα του νομού ή σε μία εβδομαδιαία της πρωτεύουσας του Νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Γόρτυνας.Ο Δήμαρχος


Νικόλαος Σχοιναράκης

 
Δήμος Γόρτυνας
 
 
 
 
dgortynas-covid-19.jpg

Έργα ΕΣΠΑ

sima-espa.png
Χάρτης Περιοχής
Διαβούλευση για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
Εξατομικευμένη Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση και Συμβουλευτική για Μαθησιακές Δυσκολίες
Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γόρτυνας
ΚΕΠ
ΚΕΔΚΕ
Χρηματοδότηση
INTERMEDIA