Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις Ανάθεση Νέων Αρμοδιοτήτων
Ανάθεση Νέων Αρμοδιοτήτων PDF Εκτύπωση

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Δήμαρχος Γόρτυνας Νομού Ηρακλείου Σχοιναράκης Νικόλαος
Έχοντας υπόψη:
1)Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 [Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ]
2)Τις διατάξεις των άρθρων 87 και 88 του Ν. 3463/2006 [Δ.Κ.Κ.]
3)Τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 3852/2010 [ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ]
4)Την υπ' αριθμό: 1238/08-09-2014 Απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων
5)Την υπ' αριθμό:1338/08-09-2014 Απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων
6)Τις υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου

Αποφασίζει

1) Τροποποιεί την υπ' αριθμό: 1156/30-09-2016 απόφασή του προσθέτοντας επιπλέον στον Εντεταλμένο Δ.Σ Βεϊσάκη Αρτέμη, την ευθύνη της λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης άρδευσης και αποχέτευσης, της συντήρησης και επισκευής γεωτρήσεων, καθώς και έργων ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και βιολογικών.
2) Η παρούσα να δημοσιευτεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα του νομού ή σε μία εβδομαδιαία της πρωτεύουσας του Νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Γόρτυνας.
3) Η παρούσα ισχύει από 01 Σεπτεμβρίου 2017.Ο Δήμαρχος


Νικόλαος Σχοιναράκης 

 
Δήμος Γόρτυνας
 
 
 
 
dgortynas-covid-19.jpg

Έργα ΕΣΠΑ

sima-espa.png
Χάρτης Περιοχής
Διαβούλευση για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
Εξατομικευμένη Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση και Συμβουλευτική για Μαθησιακές Δυσκολίες
Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γόρτυνας
ΚΕΠ
ΚΕΔΚΕ
Χρηματοδότηση
INTERMEDIA