Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις Πρόσκληση στην 21η Τακτική Συνεδρίαση Έτους 2023 του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γόρτυνας
Πρόσκληση στην 21η Τακτική Συνεδρίαση Έτους 2023 του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γόρτυνας PDF Εκτύπωση

ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση στην 20η Τακτική Συνεδρίαση Έτους 2023 του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γόρτυνας.

Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την 01/11/2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου Γόρτυνας στους Αγίους Δέκα, η οποία θα διεξαχθεί δια ζώσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του ν. 4555/2018 και ισχύει, και του άρθρου 78 του ν. 4954/2022, καθώς και την με αριθ. 375/Α.Π.39167/2-6-2022Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και Δ1α/ΓΠ.οικ. 15102/10.03.2023 (ΦΕΚ/Β΄/1429/10.03.2023) ΚΥΑ με την οποία παρατείνεται η ισχύς της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 5432/27.01.2023 (ΦΕΚ/Β΄/389/28.01.2023),το άρθρο 11 του Νόμου 5043/2023, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:


ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1 Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου με αναθεώρηση «Ανάπλαση Οικισμού Πειρουνιανών Δ.Ε. Άγιας Βαρβάρας Δήμου Γόρτυνας».
2 Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. & 1ου ΠΚΤΜΝΕ Κύριας Σύμβασης του έργου: «Ανάπλαση Οικισμού Πειρουνιανών Δ.Ε. Άγιας Βαρβάρας Δήμου Γόρτυνας».
3 Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου με αναθεώρηση «Αποπεράτωση Κτιρίου Θεάτρου Δ.Ε. Ρούβα».
4 Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Έργα Αναβάθμισης, Κατασκευής και Συντήρησης Αθλητικών Εγκαταστάσεων του Δήμου Γόρτυνας».
5 Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. & 2ου ΠΚΤΜΝΕ Κύριας Σύμβασης του έργου: «Έργα Αναβάθμισης, Κατασκευής και Συντήρησης Αθλητικών Εγκαταστάσεων του Δήμου Γόρτυνας».
6 Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Υλοποίηση Μελέτης Στατικής Επάρκειας και Επεμβάσεων Ενίσχυσης του Κτιρίου Γυμνασίου - Λυκείου Αγίας Βαρβάρας του Δήμου Γόρτυνας».
7 Έγκριση 4ου ΑΠΕ Κύριας Σύμβασης και του 1ου ΑΠΕ Συμπληρωματικής του έργου : «Υλοποίηση Μελέτης Στατικής Επάρκειας και Επεμβάσεων Ενίσχυσης του Κτιρίου Γυμνασίου - Λυκείου Αγίας Βαρβάρας του Δήμου Γόρτυνας».
8 Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου με αναθεώρηση : «Διαμόρφωση Εξωτερικού Παλαιού Δημοτικού Σχολείου Πρινιά Δήμου Γόρτυνας».
9 Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. Κύριας Σύμβασης του έργου: «Διαμόρφωση Εξωτερικού Παλαιού Δημοτικού Σχολείου Πρινιά Δήμου Γόρτυνας».
10 Χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας υποβολής του 2ου σταδίου - τελικού και της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της Μελέτης «Μελέτη για το Αποχετευτικό Δίκτυο (Εσωτερικό και Εξωτερικό) Ακάθαρτων Οικισμών Βαγιωνιάς-Λουκια-Κουμάσας και Εγκατάσταση Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων».
11 Χορήγηση 2ης παράτασης προθεσμίας υποβολής του 2ου σταδίου - τελικού και της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της Μελέτης «Μελέτη για το Αποχετευτικό Δίκτυο (Εσωτερικό και Εξωτερικό) Ακάθαρτων Οικισμών Βαγιωνιάς-Λουκια-Κουμάσας και Εγκατάσταση Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων».
12 Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανάπλαση Πλατείας Οικισμού Στόλων».
13 Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Έργα Αναβάθμισης Οδοποιίας Δήμου Γόρτυνας για το Έτος 2019».
14 Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή Γηπέδου Μπάσκετ στην Τοπική Κοινότητα Αγίας Βαρβάρας Δήμου Γόρτυνας».
15 Έγκριση 1ου Α.Π.Ε.Κύριας Σύμβασης του έργου: «Ανόρυξη Νέας Υδρευτικής Γεώτρησης στην θέση Κατσάφα της Τ.Κ. Μητρόπολης Δ.Ε. Γόρτυνας του Δήμου Γόρτυνας».
16 Σύναψη Μνημονίου Συνεργασίας με την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» («ΕΥΔΠ-ΨΗΜΕΤ») και την Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, για την υλοποίηση του έργου «WiFi4GR - Ανάπτυξη δημοσίων σημείων ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο», με κωδικό ΟΠΣ 5033070 του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020».
17 Γνωμοδότηση - Εισήγηση της Επιτροπής παραλαβής της προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες σίτισης των παιδιών στους Παιδικούς Σταθμούς και Βρεφικό Σταθμό του Δήμου Γόρτυνας για την ομάδα Ζ: ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ για την χορήγηση παράτασης του χρόνου παράδοσης - παραλαβής των υλικών που αναφέρονται στην σύμβαση της εν λόγω προμήθειας έως και την 05-05-2024.
18 Ανάληψη από τον Δήμο της ληξιπρόθεσμης οφειλής στην Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας Πολιτισμού του πρώην Δήμου Ρούβα.
19 Συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής υπηρεσιών στα πλαίσια εφαρμογής του ν. 4412/2016.
20 Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Γόρτυνας οικ. έτους 2023, με την ένταξη σε αυτό νέων έργων και υποβολή εισήγησης της Εκτελεστικής Επιτροπής στο Δημοτικό Συμβούλιο για λήψη σχετικής απόφασης.
21 Απόφαση για τη λήψη άδειας αρδευτικής χρήσης της γεώτρησης στη θέση "Πλατανάκι" της Κοινότητας Σταβίων της Δ.Ε. Κόφινα του Δήμου Γόρτυνας.
22 Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου νέου ΝΠΔΔ Δήμου Γόρτυνας, με την επωνυμία «Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή Δήμου Γόρτυνας».
23 Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στους Δήμους της χώρας για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων.
24 Έγκριση απ' ευθείας αγοράς ενός ακινήτου, που βρίσκεται στην κτηματική περιφέρεια της Κοινότητας Αγίου Θωμά της Δημοτικής Ενότητας Αγίας Βαρβάρας του δήμου Γόρτυνας και θα αξιοποιηθεί για την χωροθέτηση, κατασκευή και λειτουργία της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων για τους οικισμούς Μεγάλης Βρύσης, Αγίου Θωμά και Πρεβελιανών.
25 Τροποποίηση του προϋπολογισμού του Δήμου Γόρτυνας έτους 2023 και κατάρτιση σχεδίου 5ης αναμόρφωσης.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΔΕΣΔΕΝΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

 

 

Σχετικά αρχεία

Πρόσκληση - Αρχείο pdf (212 KB)

 
Δήμος Γόρτυνας
 
 
 
 
dgortynas-covid-19.jpg

Έργα ΕΣΠΑ

sima-espa.png
Χάρτης Περιοχής
Διαβούλευση για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
Εξατομικευμένη Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση και Συμβουλευτική για Μαθησιακές Δυσκολίες
Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γόρτυνας
ΚΕΠ
ΚΕΔΚΕ
Χρηματοδότηση
INTERMEDIA