Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις Πρόσκληση στην 9η Συνεδρίαση Έτους 2023 του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γόρτυνας
Πρόσκληση στην 9η Συνεδρίαση Έτους 2023 του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γόρτυνας PDF Εκτύπωση

ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

 

Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την 17η Μαίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30΄ μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου Γόρτυνας στους Αγίους Δέκα, η οποία θα διεξαχθεί δια ζώσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του ν. 4555/2018 και ισχύει, και του άρθρου 78 του ν. 4954/2022, καθώς και την με αριθ. 375/Α.Π.39167/2-6-2022 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και Δ1α/ΓΠ.οικ. 15102/10.03.2023 (ΦΕΚ/Β΄/1429/10.03.2023) ΚΥΑ με την οποία παρατείνεται η ισχύς της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 5432/27.01.2023 (ΦΕΚ/Β΄/389/28.01.2023), το άρθρο 11 του Νόμου 5043/2023, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1 Έγκριση παράτασης μίσθωσης του δημοτικού ακινήτου στον οικισμό Λέντα, κατόπιν αιτήσεως της μισθώτριας.
2

Έγκριση παραχώρησης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας σε τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης και καθορισμός ανταλλάγματος για τους έχοντες το δικαίωμα της χρήσης άνευ δημοπρασίας (όμοροι) για τα έτη 2023-2025.

3

Απαλλαγή των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων από δημοτικά τέλη καθαριότητας & φωτισμού σε εκτός ορίων και απομακρυσμένες περιοχές του Δήμου Γόρτυνας.

4 Εισήγηση Οικονομικής Υπηρεσίας προς το Δημοτικό Συμβούλιο περί διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών από καταλόγους ΤΑΠ.
5 Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της υπηρεσίας «Απομαγνητοφώνηση και Βιβλιοδεσία Πρακτικών Συνεδριάσεων Δ.Σ», στα πλαίσια εφαρμογής του ν. 4412/2016.
6 Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου - Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού /Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και του Δήμου Γόρτυνας για την υλοποίηση του έργου «Προμήθεια, Τοποθέτηση και Εξοπλισμός σε Χώρους Αθλοπαιδιών στην Κ. Γέργερης Δήμου Γόρτυνας».
7 Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου - Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού /Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και του Δήμου Γόρτυνας για την υλοποίηση του έργου «Δημιουργία Χώρων Αθλοπαιδιών στην Κ. Γέργερης Δήμου Γόρτυνας».
8 Έγκριση 1ου Τακτοποιητικού Πίνακα του έργου «Καθαρισμός - Συντήρηση Δρόμων Κοινότητας Σταβίων στον Οικισμό Αη Γιάννη Δήμου Γόρτυνας».
9 Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ασφαλτόστρωση Δρόμων εντός Οικισμών Φαραγγιανά - Αποϊνι - Σοκαράς του Δήμου Γόρτυνας».
10 Έγκριση παράτασης οριακής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Βελτίωση της Πρόσβασης σε Γεωργική Γη και Κτηνοτροφικές Εκμεταλλεύσεις».
11 Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αναβάθμιση Τμημάτων Οδοποιίας Βασιλικών Ανωγείων - Απεσωκαρίου - Βαγιωνιάς του Δήμου Γόρτυνας».
12 Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αποκατάσταση Παλαιού Αντλιοστασίου και Περιβάλλοντα Χώρου Οικισμού Γκαγκαλών του Δήμου Γόρτυνας».
13 Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Έργα Ύδρευσης - Αποχέτευσης Τμήματος Κεντρικής Οδού Γκαγκαλών του Δήμου Γόρτυνας».

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 


ΔΕΣΔΕΝΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

 

Σχετικά αρχεία

Πρόσκληση - Αρχείο Pdf (402 KB)

 

 
Δήμος Γόρτυνας
 
 
 
 
dgortynas-covid-19.jpg

Έργα ΕΣΠΑ

sima-espa.png
Χάρτης Περιοχής
Διαβούλευση για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
Εξατομικευμένη Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση και Συμβουλευτική για Μαθησιακές Δυσκολίες
Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γόρτυνας
ΚΕΠ
ΚΕΔΚΕ
Χρηματοδότηση
INTERMEDIA