Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής
Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση

ΠΡΟΣ
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Γόρτυνας κ κ
 1. Tσικνάκη Κωνσταντίνο
 2. Κουμιανάκη Γεώργιο
 3. Φωτάκη Γεώργιο
 4. Σηφάκη Στυλιανό
 5. Σχοιναράκη Νικόλαο
 6. Ξυλούρη Σταύρο
(σε περίπτωση κωλύματος παρακαλείσθε να ενημερώσετε τον αναπληρωτή σας).

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
 • Τεχνική υπηρεσία
 • Οικονομική υπηρεσία

 

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής
(άρθρο 75 Ν.3852/2010όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18)

 

Καλείστε να προσέλθετε στη τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 10η του μηνός Μαΐου έτους 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18:

 1. Έγκριση του πρακτικού Ι της επιτροπής και ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο «Ανάδειξη Υφιστάμενων Μονοπατιών στους Οικισμούς Απεσωκάρι Μιαμού του Δήμου Γόρτυνας - Υποέργο 1: Διαμόρφωση μονοπατιού - έξυπνη εφαρμογή» προϋπολογισμού 71.920,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).
 2. Έγκριση πρακτικού ΙΙ της επιτροπής διαγωνισμού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια Εγκατάσταση και Λειτουργία Δύο (2) Φωτοβολταϊκων Σταθμών Ισχύος 300 KW με το Σχήμα του Εικονικού Ενεργειακού Συμψηφισμού σε Γήπεδα Ιδιοκτησίας του Δήμου Γόρτυνας» (με αριθμ. Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 181535,1).
 3. Αποδοχή όρων για τη λήψη επενδυτικού δανείου στον Δήμο Γόρτυνας από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων, συνολικού ποσού 2.891.710,00 €, για την εκτέλεση του έργου «Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας Υφιστάμενων Δρόμων του Δήμου Γόρτυνας», ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης.
 4. Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της υπηρεσίας «Απομαγνητοφώνηση και Βιβλιοδεσία Πρακτικών Συνεδριάσεων Δ.Σ», στα πλαίσια εφαρμογής του ν. 4412/2016.

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Κοκολάκης Ελευθέριος

 

Σχετικά αρχεία

Πρόσκληση - Αρχείο Pdf (624 KB)

 

 
Δήμος Γόρτυνας
 
 
 
 
dgortynas-covid-19.jpg

Έργα ΕΣΠΑ

sima-espa.png
Χάρτης Περιοχής
Διαβούλευση για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
Εξατομικευμένη Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση και Συμβουλευτική για Μαθησιακές Δυσκολίες
Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γόρτυνας
ΚΕΠ
ΚΕΔΚΕ
Χρηματοδότηση
INTERMEDIA