Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής
Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση

ΠΡΟΣ
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Γόρτυνας κ κ
 1. Tσικνάκη Κωνσταντίνο
 2. Κουμιανάκη Γεώργιο
 3. Φωτάκη Γεώργιο
 4. Σηφάκη Στυλιανό
 5. Σχοιναράκη Νικόλαο
 6. Ξυλούρη Σταύρο
(σε περίπτωση κωλύματος παρακαλείσθε να ενημερώσετε τον αναπληρωτή σας).

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

 • Τεχνική υπηρεσία
 • Οικονομική υπηρεσία
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής
(άρθρο 75 Ν.3852/2010όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18)

 

Καλείστε να προσέλθετε στη τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 25η του μηνός Απριλίου έτους 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18:

 1. Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 του Δήμου Γόρτυνας μετά των οδηγιών του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ και έγκριση της στοχοθεσίας στα πλαίσια του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης.
 2. Ορισμός δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης σχετικά με την άσκηση έφεσης κατά της με αρ. 41/2023 Απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου.
 3. Έγκριση της υπ' αριθμ. 996/2023 απόφασης Δημάρχου με θέμα «Ορισμός συμβολαιογράφου για την σύνταξη συμβολαίου επενδυτικού δανείου μέσω του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση Αντώνης Τρίτσης, από ίδιους πόρους του Τ.Π.&.Δ. μεταξύ του και του Τ.Π.&.Δ. και του Δήμου Γόρτυνας».
 4. Έγκριση παράτασης ισχύος προσφορών και εγγυήσεων στον διαγωνισμό του έργου: «Αναβάθμιση της Σχολικής Μονάδας: Γυμνάσιο Λύκειο Αγίας Βαρβάρας του Δήμου Γόρτυνας για την Ποιοτική Βελτίωση και για τη Διασφάλιση της Βιοκλιματικής Λειτουργίας της Σχολικής Μονάδας».
 5. Έγκριση υποβολής πρότασης για χρηματοδότηση της προμήθειας με τίτλο: «Αγορά Ακινήτου στην Τ.Κ Σταβιων και Έκτασης στην Τ.Κ Αγίων Δέκα του Δήμου Γόρτυνας», στο πλαίσιο της πρότασης που θα υποβάλει προϋπολογισμού 110.000,00€(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) στην με Α.Π. 92271/24-03-2023 πρόσκληση με κωδικό Π78-189 (Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ6738, ΑΔΑ:(6ΧΛΟ7ΛΚ-ΓΕΡ) και τίτλο «Αγορά Ακινήτου στην Τ.Κ Σταβιων και Έκτασης στην Τ.Κ Αγίων Δέκα του Δήμου Γόρτυνας» για την υποβολή πρότασης στο «ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ» στον άξονα προτεραιότητας 3.14 «Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη των Αστικών Αγροτικών και Παράκτιων Περιοχών - Στήριξη Τοπικών Πρωτοβουλιών».
 6. Έγκριση μετάθεσης της καταληκτικής ημερομηνίας κατάθεσης προσφορών και της αντίστοιχης ημερομηνίας αποσφράγισης του εν λόγω διαγωνισμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 18 της Διακήρυξης του έργου.
 7. Έγκριση παράτασης δυνατότητας υποβολής προσφορών στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό με α/α 194129 του έργου «Βελτίωση Συνθηκών Ύδρευσης Οικισμού Μητρόπολης του Δήμου Γόρτυνας» λόγω προβλήματος υποβολής προσφορών στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό.
 8. Έγκριση του πρακτικού ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών της επιτροπής διαγωνισμού και του πρακτικού ηλεκτρονικής αποσφράγισης οικονομικών προσφορών και ανάδειξη του προσωρινού μειοδότη για την υπηρεσία με τίτλο «Υπηρεσίες Λειτουργίας και Συντήρησης Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων Ασημίου - Διονυσίου - Καστελίου - Αγίας Βαρβάρας - Γέργερης».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Κοκολάκης Ελευθέριος

 

Σχετικά αρχεία

Πρόσκληση - Αρχείο Pdf (502 KB)

 
Δήμος Γόρτυνας
 
 
 
 
dgortynas-covid-19.jpg

Έργα ΕΣΠΑ

sima-espa.png
Χάρτης Περιοχής
Διαβούλευση για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
Εξατομικευμένη Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση και Συμβουλευτική για Μαθησιακές Δυσκολίες
Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γόρτυνας
ΚΕΠ
ΚΕΔΚΕ
Χρηματοδότηση
INTERMEDIA