Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής
Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση

ΠΡΟΣ

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Γόρτυνας κ κ

 1. Tσικνάκη Κωνσταντίνο
 2. Κουμιανάκη Γεώργιο
 3. Φωτάκη Γεώργιο
 4. Σηφάκη Στυλιανό
 5. Σχοιναράκη Νικόλαο
 6. Ξυλούρη Σταύρο

σε περίπτωση κωλύματος παρακαλείσθε να ενημερώσετε τον αναπληρωτή σας).

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

 • Τεχνική υπηρεσία
 • Οικονομική υπηρεσία

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (άρθρο 75 Ν.3852/2010όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18)

 

Καλείστε να προσέλθετε στη τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 21η του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18:

 

 1. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. Κύριας Σύμβασης και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Καλλιέργεια και Αξιοποίηση Πηγής ΑΜΑΤΙ και Κατασκευή Υποδομής για τη Μεταφορά Νερού στην Υπάρχουσα Δεξαμενή ΤΚ Αγίας Βαρβάρας».
 2. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. Κύριας Σύμβασης και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Αποπεράτωση Ιδιωτικών Συνδέσεων Εντός Οικισμού Αγίας Βαρβάρας».
 3. Έγκριση υποβολής πρότασης για χρηματοδότηση του έργου με τίτλο: «Βελτίωση Δημοτικής και Αγροτικής Οδοποιίας Δήμου Γόρτυνας», στο πλαίσιο της πρότασης που θα υποβάλει προϋπολογισμού 272.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) στην με Α.Π. 390538/14-12-2022 πρόσκληση με κωδικό Π78-158 (Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ6607, ΑΔΑ: ΨΖΠ77ΛΚ-ΡΛΞ) και τίτλο «Βελτίωση Δημοτικής και Αγροτικής Οδοποιίας Δήμου Γόρτυνας» για την υποβολή πρότασης στο «ΠΠΑ Περιφέρειας Κρήτης» στον άξονα προτεραιότητας 4.5 «Οδικές Υποδομές».
 4. Έγκριση υποβολής πρότασης για χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο: «Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού στο Δήμο Γόρτυνας», στο πλαίσιο της πρότασης που θα υποβάλει προϋπολογισμού 92.773,46 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) στην με Α.Π. 384804/09.12.2022 πρόσκληση με κωδικό Π78-106 (Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ 6235, ΑΔΑ: Ψ83Ξ7ΛΚ-ΟΛ4) και τίτλο «Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού στο Δήμο Γόρτυνας» για την υποβολή πρότασης στο «ΠΠΑ Περιφέρειας Κρήτης» στον άξονα προτεραιότητας 4.8 «Οδική Ασφάλεια».
 5. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανάπλαση Οικισμού Πειρουνιανών Δ.Ε. Αγίας Βαρβάρας Δήμου Γόρτυνας».
 6. Έγκριση του πρακτικού Νο 3 ελέγχου δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου, της επιτροπής διαγωνισμού και κατακύρωση του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της υπηρεσίας με τίτλο «Συντήρηση – Επισκευή Αντλητικών Συγκροτημάτων».
 7. Έγκριση διενέργειας Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «Βελτίωση Συνθήκων Ύδρευσης Οικισμού Μητρόπολης του Δήμου Γόρτυνας», προϋπολογισμού 287.096,78 € χωρίς Φ.Π.Α.
 8. Διαγραφή χρεών οφειλέτη Δ.Ε. Κόφινα του Δήμου (περίπ.1δ άρθρο 174 Ν.3463/06).
 9. Ανάκληση των με αριθμό 297 και 330/2022 αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής και εκ νέου έγκριση διενέργειας διαγωνισμού, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός των όρων διακήρυξης και συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής και επιτροπής παραλαβής του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια, Εγκατάσταση και Λειτουργία Δυο (2) Φωτοβολταϊκών Σταθμών Ισχύος 300 KW με το Σχήμα του Εικονικού Ενεργειακού Συμψηφισμού σε Γήπεδα Ιδιοκτησίας του Δήμου Γόρτυνας».
 10. Συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής των υπηρεσιών
 • Αμοιβή ελεγκτικών εταιρειών Δήμου Γόρτυνας για την χρήση 2022
 • Συνδρομές για διαδικτυακές βάσεις δεδομένων ΔΗΜΟΣΝΕΤ

 • Παροχή υπηρεσίας Τεχνικού Ασφαλείας και Ιατρού εργασίας
 • Σύνταξη ενημερωτικού φυλλαδίου και επιμέλεια τοποθέτησης εκθεμάτων Μουσείου καλαθοπλεκτικής Νυβρίτου

στα πλαίσια εφαρμογής του ν. 4412/2016.

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Κοκολάκης Ελευθέριος

Σχετικά αρχεία

Πρόσκληση - Αρχείο Pdf (177 KB)

 
Δήμος Γόρτυνας
 
 
 
 
dgortynas-covid-19.jpg

Έργα ΕΣΠΑ

sima-espa.png
Χάρτης Περιοχής
Διαβούλευση για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
Εξατομικευμένη Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση και Συμβουλευτική για Μαθησιακές Δυσκολίες
Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γόρτυνας
ΚΕΠ
ΚΕΔΚΕ
Χρηματοδότηση
INTERMEDIA