Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής
Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση

ΠΡΟΣ

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Γόρτυνας κ κ

 1. Tσικνάκη Κωνσταντίνο
 2. Κουμιανάκη Γεώργιο
 3. Φωτάκη Γεώργιο
 4. Σηφάκη Στυλιανό
 5. Σχοιναράκη Νικόλαο
 6. Ξυλούρη Σταύρο

(σε περίπτωση κωλύματος  παρακαλείσθε να ενημερώσετε τον αναπληρωτή σας).

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

 • Τεχνική υπηρεσία
 • Οικονομική υπηρεσία

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (άρθρο 75 Ν.3852/2010όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18)

 

Καλείστε να προσέλθετε στη τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18:

 1. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αποπεράτωση Ιδιωτικών Συνδέσεων εντός Οικισμού Αγίας Βαρβάρας».
 2. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Καλλιέργεια και Αξιοποίηση Πηγής Αμάτι και Κατασκευή Υποδομής για τη Μεταφορά Νερού στην Υπάρχουσα Δεξαμενή ΤΚ Αγίας Βαρβάρας».
 3. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανάπλαση Πλατείας Οικισμού Στόλων».
 4. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. Κύριας Σύμβασης και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Ανάπλαση Πλατείας Οικισμού Στόλων».
 5. Ορισμός δικηγόρου για κατάθεση φακέλου προτάσεων, αντιρρήσεων και παράσταση ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Χανίων για αντίκρουση της αίτησης ακύρωσης – αναστολής κατά της με αρ. Σ 1516/2022 Απόφασης της ΕΑΑΔΗΣΥ, της «ΑΛΚ. ΣΠΑΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Τ.Ε.» κατά του Δήμου Γόρτυνας και της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
 6. Ορισμός δικηγόρου για παράσταση και κατάθεση προτάσεων, αντιρρήσεων ενώπιον του Δ’ Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ηρακλείου για αντίκρουση της Προσφυγής του ΤΣΙΚΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Κ. κατά της με αριθμ. 2461/16-02-2021 ΣΙΩΠΗΡΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ του Δήμου Γόρτυνας.
 7. Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. Κύριας Σύμβασης και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «Επισκευή Κτιρίου Πρώην Κοινοτικού Καταστήματος ΤΚ Βασιλικών Ανωγείων».
 8. Έγκριση του πρακτικού ΙΙΙ ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού μειοδότη της επιτροπής διαγωνισμού και κατακύρωση αναδόχου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών».
 9. Έγκριση του πρακτικού ΙΙΙ ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού μειοδότη της επιτροπής διαγωνισμού και κατακύρωση αναδόχου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της προμήθειας της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Υλικών Τσιμεντόστρωσης (Σκυρόδεμα-Πλέγματα) Αγροτικών Οδών Οικισμού Βαλή Δ. Γόρτυνας».
 10. Έγκριση του πρακτικού ΙΙΙ ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού μειοδότη της επιτροπής διαγωνισμού και κατακύρωση αναδόχου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της προμήθειας της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Ετοίμου Σκυροδέματος και Δομικού Πλέγματος του Δήμου Γόρτυνας».
 11. Διαγραφή χρέους ΤΑΠ οφειλέτη του Δήμου (περίπ.1δ άρθρο 174 Ν.3463/06).
 12. Ανάκληση της με αριθμό 329/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και εκ νέου Έγκριση της διενέργειας διαγωνισμού, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός των όρων διακήρυξης και συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής και παραλαβής του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων της προμήθειας με τίτλο «Επέκταση του Συστήματος Τηλεέλεγχου - Τηλεχειρισμού και Ανίχνευσης Διαρροών των Εξωτερικών και Εσωτερικών Δικτύων Ύδρευσης του Δήμου Γόρτυνας».
 13. Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο περί τροποποίησης προϋπολογισμού του Δήμου Γόρτυνας έτους 2022 και κατάρτιση σχεδίου 13ης αναμόρφωσης.
 14. Τροποποίηση της υπ’ αρ. 340/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Αποδοχή χρηματοδότησης 99.774,00 € για την υλοποίηση της δράσης «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ» που χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την 10η αναμόρφωση του προϋπολογισμού σχετικά με την επιχορήγηση.

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Κοκολάκης Ελευθέριος

Σχετικά αρχεία

Πρόσκληση - Αρχείο Pdf (135 KB)

 
Δήμος Γόρτυνας
 
 
 
 
dgortynas-covid-19.jpg

Έργα ΕΣΠΑ

sima-espa.png
Χάρτης Περιοχής
Διαβούλευση για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
Εξατομικευμένη Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση και Συμβουλευτική για Μαθησιακές Δυσκολίες
Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γόρτυνας
ΚΕΠ
ΚΕΔΚΕ
Χρηματοδότηση
INTERMEDIA