Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής
Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση

 

ΠΡΟΣ:

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Γόρτυνας κ κ

 1. Σταματάκη Γεώργιο
 2. Χατζάκη Τίτο
 3. Φωτάκη Γεώργιο
 4. Σηφάκη Στυλιανό
 5. Σχοιναράκη Νικόλαο
 6. Ξυλούρη Σταύρο

Κοινοποίηση:

 • Τεχνική Υπηρεσία
 • Οικονομική Υπηρεσία

Καλείστε να προσέλθετε στη τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 31η του μηνός Μαϊου έτους 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18:

 

 1. Έγκριση του πρακτικού Ι της επιτροπής και ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «Βελτίωση Υφιστάμενης Οδού Λέντας - Λούτρα Δήμου Γόρτυνας».
 2. Έγκριση πρακτικού ΙΙ και κατακύρωση του αναδόχου του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο «Έργα αναβάθμισης, κατασκευής και συντήρησης αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Γόρτυνας».
 3. Έγκριση 1ου ΑΠΕ Κύριας Σύμβασης του έργου «Υλοποίηση Μελέτης Στατικής Επάρκειας και Επεμβάσεων Ενίσχυσης του κτιρίου Γυμνασίου –Λυκείου Αγίας Βαρβάρας του Δήμου Γόρτυνας».
 4. Διαγραφή χρεών οφειλέτη του Δήμου (κοινότητα Μιαμούς) σύμφωνα με το άρθρο 174 Ν.3463/06.
 5. Διαγραφή χρεών οφειλέτη του Δήμου (κοινότητα Άγιοι Δέκα) σύμφωνα με το άρθρο 174 Ν.3463/06.
 6. Διαγραφή χρεών οφειλέτη του Δήμου (κοινότητα Αμπελούζου) σύμφωνα με το άρθρο 174 Ν.3463/06.
 7. Διαγραφή χρεών οφειλέτη του Δήμου (κοινότητα Χουστουλιανών) σύμφωνα με το άρθρο 174 Ν.3463/06.
 8. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ασφαλτόστρωση δρόμων εντός οικισμών Φαραγγιανά – Αποϊνι – Σοκαράς του Δ. Γόρτυνας».
 9. Έγκριση του πρακτικού Ι της επιτροπής και ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «Έργα διαμόρφωσης κοινόχρηστου χώρου εντός οικισμού Αγίων Δέκα».
 10. Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός των όρων διακήρυξης και συγκρότηση της επιτροπής διεξαγωγής του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση παλαιού αντλιοστασίου και περιβάλλοντα χώρου οικισμού Γκαγκαλών Δήμου Γόρτυνας».
 11. Συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο «Αμοιβή για την υποστήριξη διπλογραφικού & σύνταξη οικονομικών καταστάσεων 2021 στα πλαίσια εφαρμογής του ν. 4412/2016.
 12. Λήψη απόφασης περί αποδοχής δωρεάς γεώτρησης ιδιοκτησίας Ιεράς Μονής Κουδουμά.
 13. Ορισμός δικηγόρου για σύνταξη σχετικής εισήγησης περί νομικής υποστήριξης αιρετού.
 14. Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. και 2ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Έργα αναβάθμισης οδοποιίας Δήμου Γόρτυνας για το έτος 201.
 15. Μερική τροποποίηση της αρ.114/2022 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την έγκριση διενέργειας Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση της σχολικής μονάδας: Γυμνάσιο Λύκειο Αγίας Βαρβάρας του Δήμου Γόρτυνας για την ποιοτική βελτίωση και για την διασφάλιση της βιοκλιματικής λειτουργίας της σχολικής μονάδας» ως προς τους όρους της διακήρυξης.
 16. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Συντήρηση γηπέδου μπάσκετ οικισμού Σοκαρά Δ. Γόρτυνας».
 17. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αναβάθμιση τμημάτων οδοποιίας Βασιλικών Ανωγείων – Απεσωκαρίου- Βαγιωνιάς Δ. Γόρτυνας».
 18. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 1198/2022 απόφασης Δημάρχου με θέμα «Ορισμός δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης σχετικά με το νομικό χειρισμό της με αριθμό 471/2022 Απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ηρακλείου» και άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της Απόφασης αυτής.
 19. Ανάκληση της αρ. 129/2022 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής και εκ νέου Έγκριση της διενέργειας διαγωνισμού, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός των όρων διακήρυξης και συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια και Τοποθέτηση Εξοπλισμού Παιδικής Χαράς σε Κοινόχρηστο Χώρο εντός Οικισμού Άγιων Δέκα».
 20. Αποδοχή ένταξης και όρων χρηματοδότησης της Πράξης «Βιώσιμη μικροκινητικότητα μέσω συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων σε Δήμους της Χώρας (εκτός Δήμων Μητροπολιτικών Κέντρων)» με Κωδικό ΟΠΣ 5163963 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» και στον Άξονα Προτεραιότητας «Διατήρηση και Προστασία του Περιβάλλοντος - Προαγωγή της Αποδοτικής Χρήσης των Πόρων (ΤΣ)»», και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για τις περαιτέρω ενέργειες.
 21. Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο περί τροποποίησης προϋπολογισμού του Δήμου Γόρτυνας έτους 2022 και κατάρτιση σχεδίου 2ης αναμόρφωσης.
 22. Συγκρότηση της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο «Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στο Δήμο Γόρτυνας» στα πλαίσια εφαρμογής του ν. 4412/2016.
 23. Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση των αναγκών πυροπροστασίας του Δήμου.

 

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Κοκολάκης Ελευθέριος

 

 

Σχετικά αρχεία

Πρόσκληση - Αρχείο Pdf (119 KB)

 
Δήμος Γόρτυνας
 
 
 
 
dgortynas-covid-19.jpg

Έργα ΕΣΠΑ

sima-espa.png
Χάρτης Περιοχής
Διαβούλευση για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
Εξατομικευμένη Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση και Συμβουλευτική για Μαθησιακές Δυσκολίες
Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γόρτυνας
ΚΕΠ
ΚΕΔΚΕ
Χρηματοδότηση
INTERMEDIA