Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής
Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση

 

 

ΠΡΟΣ:

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Γόρτυνας κ κ

 

 1. Σταματάκη Γεώργιο
 2. Χατζάκη Τίτο
 3. Φωτάκη Γεώργιο
 4. Σηφάκη Στυλιανό
 5. Σχοιναράκη Νικόλαο
 6. Ξυλούρη Σταύρο

Κοινοποίηση:Τεχνική Υπηρεσία

 

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

(άρθρο 75 Ν.3852/2010όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18)

Καλείστε να προσέλθετε στη τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 21η του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18:

 

 1. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανάπλαση κεντρικού δρόμου οικισμού Γκαγκαλών Δ.Γόρτυνας»
 2. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανάπλαση πλατείας οικισμού Στόλων»
 3. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης  του έργου Αποκατάσταση κτηρίου πρώην Δημαρχείου Γόρτυνας (Επισκοπικού Μεγάρου)»
 4. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αποπεράτωση κτιρίου θεάτρου Δ.Ε. Ρούβα»
 5. Έγκριση 2ου ΑΠΕ Κύριας Σύμβασης (τελικού-τακτοποιητικού) του έργου: «Ανάπλαση Περιβάλλοντος Χώρου Μνημειακού Ελαιοδένδρου Πανάσου Δ. Γόρτυνας»
 6. Έγκριση ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙΙΙ της επιτροπής διαγωνισμού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικής χαράς Κ. Ασημίου ΔΕ Κόφινα»
 7. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου  «Επισκευή κτιρίου πρώην κοινοτικού καταστήματος ΤΚ Λουρών»
 8. Έγκριση πρακτικού επιτροπής ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο «Ολοκλήρωση Εργασιών Κλειστού Γυμναστηρίου Ασημίου του Δήμου Γόρτυνας»
 9. Εγκριση του ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ IΙ της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια, Εγκατάσταση και Θέση σε Λειτουργία Συστήματος Τηλεελέγχου – Τηλεχειρισμού και Ανίχνευσης Διαρροών του Υπάρχοντος Δικτύου Υδροδότησης του Δήμου Γόρτυνας»
 10. Έγκριση ενεργειών του Δημάρχου για ανάθεση εκτέλεσης επισκευής αντλητικού συγκροτήματος δημοτικής γεώτρησης ύδρευσης της κοινότητας Αμπελούζου Δ.Ε. Γόρτυνας στη θέση Μακριανά, λόγω του κατεπείγοντος
 11. Έγκριση ενεργειών του Δημάρχου για ανάθεση εκτέλεσης επισκευής αντλητικού συγκροτήματος δημοτικής γεώτρησης ύδρευσης Δ.Ε. Ρούβα στην θέση Δεξαμενή Γέργερη, λόγω του κατεπείγοντος
 12. Έγκριση ενεργειών του Δημάρχου για ανάθεση εκτέλεσης επισκευής αντλητικού συγκροτήματος δημοτικής γεώτρησης ύδρευσης της κοινότητας Γκαγκαλών Δ.Ε. Γόρτυνας στη θέση Αμουδάρα-Λιβάδι, λόγω του κατεπείγοντος
 13. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 359/2022 απόφασης Δημάρχου με θέμα «Ορισμός δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης σχετικά με το νομικό χειρισμό της με αριθμό 1/2022 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Μοιρών» και άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της διαταγής αυτής
 14. Ορισμός δικηγόρου και καθορισμός αμοιβής του για παράσταση ενώπιον του Ειρηνοδικείου Μοιρών επί αγωγής  με τα στοιχεία Γ.Α. ΝΤΚ/10/2022 κατά του Δήμου Γόρτυνας
 15. Ορισμός δικηγόρου και καθορισμός αμοιβής του για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου επί της αγωγής με τα στοιχεία Γ.Α. 236/Ντμ/30/2022κατά του Δήμου Γόρτυνας
 16. Συγκρότηση επιτροπών στα πλαίσια του Ν.4412/2016:
  1. Επιτροπή παραλαβής εργασιών επισκευής των οχημάτων- μηχανημάτων του Δήμου για το έτος 2022
  2. Επιτροπή παραλαβής ανταλλακτικων επισκευής των οχημάτων- μηχανημάτων του Δήμου για το έτος 2022
  3. Επιτροπή παραλαβής της υπηρεσίας Συντήρηση και επισκευή αντλητικών συγκροτηµάτων
  4. Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής των υλικών από τρία µέλη για τη συντήρηση και επισκευή αντλητικών συγκροτηµάτων της ∆.Ε. Αγίας Βαρβάρας
  5. Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής των υλικών από τρία µέλη για τη συντήρηση και επισκευή αντλητικών συγκροτηµάτων της ∆.Ε. Γόρτυνας
  6. Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής των υλικών από τρία µέλη για τη συντήρηση και επισκευή αντλητικών συγκροτηµάτων της ∆.Ε. Κόφινα
  7. Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής των υλικών από τρία µέλη για τη συντήρηση και επισκευή αντλητικών συγκροτηµάτων της ∆.Ε. Ρούβα
 17. Έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου εκτός έδρας για υπηρεσιακούς λόγους
 18. Λήψη απόφασης για την επιστροφή καταβληθέντων χρημάτων.

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

Κοκολάκης Ελευθέριος

 

Σχετικά αρχεία

Πρόσκληση - Αρχείο pdf (130 KB)

 
Δήμος Γόρτυνας
 
 
 
 
dgortynas-covid-19.jpg

Έργα ΕΣΠΑ

sima-espa.png
Χάρτης Περιοχής
Διαβούλευση για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
Εξατομικευμένη Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση και Συμβουλευτική για Μαθησιακές Δυσκολίες
Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γόρτυνας
ΚΕΠ
ΚΕΔΚΕ
Χρηματοδότηση
INTERMEDIA