Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής
Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση

 

 

ΠΡΟΣ:

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Γόρτυνας κ κ

 

 1. Χατζάκη Τίτο
 2. Σταματάκη Γεώργιο (Ορίστηκε με τις αρ.2213, 2215/01-11-2021 αποφάσεις Δημάρχου)
 3. Κουμιανάκη Γεώργιο
 4. Δεσδενάκη Αθανάσιο
 5. Μπομποδάκη Στυλιανό
 6. Ξυλούρη Σταύρο

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

(άρθρο 75 Ν.3852/2010όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18)

Καλείστε να προσέλθετε στη τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 14η του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18:

 

 1. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου  «αναπλάσεις – αισθητικές αναβαθμίσεις οικισμού Λαρανίου ΔΕ Αγιας Βαρβάρας Δ.Γόρτυνας».
 2. Έγκριση παράτασης προθεσμίας  περαίωσης  του έργου «Συντήρηση γηπέδου μπάσκετ οικισμού Σοκαρά Δ. Γόρτυνας».
 3. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης  του έργου «Συμπληρωματικές Εργασίες Διαμορφώσεων Αύλειου Χώρου Γηροκομείου (Κουκουράκειος Οίκος Ευγηρίας) Δ. Γόρτυνας».
 4. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης  του έργου «καλλιέργεια πηγής και κατασκευή εξωτερικού δικτύου ύδρευσης για τον οικισμό Τρυπιτά ΤΚ Πλατάνου».
 5. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης  του έργου  «Καλλιέργεια και αξιοποίηση πηγής Αμάτι και κατασκευη υποδομής για τη μεταφορά νερού στην υπάρχουσα δεξαμενή ΤΚ Αγίας Βαρβάρας».
 6. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών Κύριας Σύμβασης του έργου : «Συντήρηση και επισκευή παιδικού - βρεφικού σταθμού Μετοχίων Γέργερης Δ.Ε. Ρούβα Δ.Γόρτυνας».
 7. Ορισμός υπολόγου διαχειριστή της πράξης «Αναβάθμιση της σχολικής μονάδας: Γυμνάσιο Λύκειο Αγίας Βαρβάρας του Δήμου Γόρτυνας για την ποιοτική βελτίωση και για την διασφάλιση της βιοκλιματικής λειτουργίας της σχολικής μονάδας» (κωδικός ΟΠΣ 5041490).
 8. Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής  προς το Δημοτικό Συμβούλιο περί τροποποίησης προϋπολογισμού του Δήμου Γόρτυνας έτους 2021 και κατάρτιση σχεδίου 8ης αναμόρφωσης.
 9. Έγκριση ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ι του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικής χαράς Κ. Ασημίου ΔΕ Κόφινα».
 10. Λήψη απόφασης για την έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο «Επιχειρησιακού σχεδίου για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων της Δημοτικής Ενότητας Κόφινα– Ε.Σ.Ε.Κ.Κ. Δήμου Γόρτυνας» στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Δράσεις Περιβαλλοντικού ισοζυγίου 2021» στον Άξονα Προτεραιότητας 2 (Α.Π.2) – Κωδικός Πρόσκλησης: Ε.Σ. 2021 του Πράσινου Ταμείου Ν.Π.Δ.Δ. του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας.
 11. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 2583/2021   απόφασης Δημάρχου με θέμα  «Ορισμός δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης σχετικά με το νομικό χειρισμό της με αριθμό  480/492/2021 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου» και άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της διαταγής αυτής.
 12. Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός των όρων διακήρυξης και συγκρότηση της επιτροπής διεξαγωγής του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια και Τοτποθέτηση Εξοπλισμού για την Αναβάθμιση Παιδικών Χαρών του Δήμου Γόρτυνας».
 13. Εξώδικη αναφορά και αίτησης  σχετικά με το ΚΑΠΗ Αγίας Βαρβάρας.

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

Κοκολάκης Ελευθέριος

 

Σχετικά αρχεία

Πρόσκληση - Αρχείο pdf (148 KB)

 
Δήμος Γόρτυνας
 
 
 
 
dgortynas-covid-19.jpg

Έργα ΕΣΠΑ

sima-espa.png
Χάρτης Περιοχής
Διαβούλευση για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
Εξατομικευμένη Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση και Συμβουλευτική για Μαθησιακές Δυσκολίες
Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γόρτυνας
ΚΕΠ
ΚΕΔΚΕ
Χρηματοδότηση
INTERMEDIA