Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής
Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση

ΠΡΟΣ:
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Γόρτυνας κ κ

  1. Χατζάκη Τίτο
  2. Τσικνάκη Κωνσταντίνο
  3. Κουμιανάκη Γεώργιο
  4. Δεσδενάκη Αθανάσιο
  5. Μπομποδάκη Στυλιανό
  6. Ξυλούρη Σταύρο

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

(άρθρο 75 Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18)

 

 

 

Καλείστε να προσέλθετε στη τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 19η του μηνός Οκτωβρίου έτους 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18:

 

1.Έγκριση πρακτικού επιτροπής και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο «Επισκευή και συντήρηση Νεκροταφείου  Άνω Μουλίων»

2.Έγκριση πρακτικού επιτροπής και κατακύρωση αναδόχου του συνοπτικού  διαγωνισμού του έργου με τίτλο «Επισκευή κτιρίου πρώην Κοινοτικού Καταστήματος ΤΚ Β.Ανωγείων»

3.Έγκριση ενεργειών του Δημάρχου για ανάθεση εκτέλεσης επισκευής αντλητικού συγκροτήματος αρδευτικής γεώτρησης  της  κοινότητας Πλατάνου Δ.Ε. Γόρτυνας    στην θέση  Μετόχι, λόγω του κατεπείγοντος

4.Έγκριση ενεργειών του Δημάρχου για ανάθεση εκτέλεσης επισκευής αντλητικού συγκροτήματος  αρδευτικής γεώτρησης  της  κοινότητας  Απεσωκαρίου Δ.Ε. Γόρτυνας    στην θέση  Λάβρυς, λόγω του κατεπείγοντος

5.Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Aσφαλτόστρωση δρόμων εντός οικισμών Φαραγγιανά- Αποϊνι – Σοκαρά του Δ. Γόρτυνας»

6.Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή τοιχείων αντιστήριξης λόγω κατολισθήσεων από έντονα καιρικά φαινόμενα στη Δ.Ε. Ρούβα»

7.Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Συντήρηση και επισκευή παιδικού – βρεφικού σταθμού Μετοχίων  Γέργερης Δ.Ε. Ρούβα Δ. Γόρτυνας»

8.Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Συμπληρωματικές εργασίες διαμορφώσεων αύλειου χώρου γηροκομείου (ΚΟΥΚΟΥΡΑΚΕΙΟΣ ΟΙΚΟΣ ΕΥΓΗΡΙΑΣ) Δ. Γόρτυνας»

9.Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αναβάθμιση τμημάτων οδοποιίας  Βασιλικών Ανωγείων – Απεσωκαρίου –Βαγιονιάς Δ. Γόρτυνας»

10. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αναβάθμιση τμημάτων οδοποιίας  Βασιλικών Ανωγείων – Απεσωκαρίου –Βαγιονιάς Δ. Γόρτυνας»

11.Έγκριση 3ου ΑΠΕ της Κύριας Σύμβασης  του έργου «Κατασκευή Νέας Δεξαμενής Άρδευσης στην Δ.Ε. Αγ. Βαρβάρας  Δήμου Γόρτυνας»

12.Έγκριση 2ου ΑΠΕ της Κύριας Σύμβασης, 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης   του έργου «Κατασκευή τοιχείων αντιστήριξης λόγω κατολισθήσεων από έντονα καιρικά φαινόμενα στη Δ.Ε. Ρούβα»

13.Έγκριση 2ου ΑΠΕ (τακτοποιητικός)  της Κύριας Σύμβασης  του έργου «Έργα ανάπλασης - αναβάθμισης αύλιου χώρου δημοτικού σχολείου - νηπιαγωγείου Αγίων Δέκα Δ. Γόρτυνας»

14.Έγκριση 1ου ΑΠΕ   της Κύριας Σύμβασης  του έργου «Εργασίες Αναβάθμισης οδών εντός οικισμού Βουρβουλίτη Τ.Κ. Αγίων Δέκα Δ. Γόρτυνας»

15.Έγκριση πρακτικού  ΙΙ της επιτροπής διαγωνισμού και  ανάδειξη  προσωρινού αναδόχου  του διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ - ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΑΣ»

16. Μερική ανάκληση της υπ΄αριθ. 183/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ως προς την κατάπτωση  εγγυητικής επιστολής στον διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου «Συντήρηση γηπέδου μπάσκετ οικισμού Σοκαρά Δ. Γόρτυνας»

17.Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός των όρων διακήρυξης και συγκρότηση της επιτροπής διεξαγωγής του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο «Αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης στους οικισμούς Καστέλι και Ατσιπάδες Κοινότητας Άνω Ακρίων»

18. Έγκριση πρακτικού Ι επιτροπής ανάδειξης προσωρινού αναδόχου του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «Ολοκλήρωση εργασιών κλειστού γυμναστηρίου Ασημίου του Δήμου Γόρτυνας»

19. Περί αποδοχής ή μη παραχώρησης τμήματος οικοπέδου σε κοινή χρήση στην κοινότητα Πλατάνου  της Δημοτικής Ενότητας  Γόρτυνας του Δήμου Γόρτυνας

20.Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός των όρων διακήρυξης και συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της υπηρεσίας  με τίτλο «Συντήρηση -  επισκευή των οχημάτων – μηχανημάτων του Δήμου Γόρτυνας και προμήθεια ελαστικών για το έτος 2021»

21.Επισκευή αντλητικού συγκροτήματος υδρευτικής    δεξαμενής   της Δ.Ε. Αγίας Βαρβάρας στην κοινότητα Άγιος Θωμάς, λόγω του κατεπείγοντος.

22. Επισκευή αντλητικού συγκροτήματος υδρευτικής  γεώτρησης    της Δ.Ε. Γόρτυνας στην κοινότητα Άγιος Κύριλλος  στην θέση Κατσαβρίδες, λόγω του κατεπείγοντος.

23. Επισκευή αντλητικού συγκροτήματος υδρευτικής  γεώτρησης    της Δ.Ε. Κόφινα στην κοινότητα Ασήμι  στην θέση καπαριά, λόγω του κατεπείγοντος.

24. Επισκευήεπιφανειακών αντλητικών συγκροτημάτων των υδρευτικών δεξαμενών και της δεξαμενής πυρόσβεσης  της Δ.Ε.  Ρούβα στην κοινότητα Γέργερης, λόγω του κατεπείγοντος.

25. Επισκευή  αντλητικού συγκροτήματος αρδευτικής γεώτρησης στην κοινότητα Άνω Μουλίων στη θέση Μουρνιά, λόγω του κατεπείγοντος

26. Επισκευή  αντλητικού συγκροτήματος αρδευτικής γεώτρησης στην κοινότητα Σταβίων  στη θέση  Νεκροταφείο, λόγω του κατεπείγοντος

27.  Συγκρότηση  επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής των υπηρεσιών:

-Αμοιβή ελεγκτικών εταιρειών Δήμου Γόρτυνας για την χρήση 2021 -Συντήρηση – επισκευή των οχημάτων – μηχανημάτων του Δήμου Γόρτυνας και προμήθεια ελαστικών για το έτος 2021  στα πλαίσια εφαρμογής  του ν. 4412/2016.

28.Έγκριση 2ης παράτασης επιπρόσθετου χρόνου έγκρισης του 1ου σταδίου και της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης με τίτλο  «Μελέτη για το αποχετευτικό δίκτυο (εσωτερικό και εξωτερικό) ακαθάρτων οικισμών Άγιοι Δέκα-Μητρόπολης-Αμπελούζου και εγκατάσταση επεξεργασίας υγρών αποβλήτων»

29. Ορισμός δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης για άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της αριθμού  499/2021 διαταγής  απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

Κοκολάκης Ελευθέριος

 

Σχετικά αρχεία

Πρόσκληση - Αρχείο pdf ( 157 KB)

 

 
Δήμος Γόρτυνας
 
 
 
 
dgortynas-covid-19.jpg

Έργα ΕΣΠΑ

sima-espa.png
Χάρτης Περιοχής
Διαβούλευση για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
Εξατομικευμένη Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση και Συμβουλευτική για Μαθησιακές Δυσκολίες
Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γόρτυνας
ΚΕΠ
ΚΕΔΚΕ
Χρηματοδότηση
INTERMEDIA