Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής
Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση

 

ΠΡΟΣ:


Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Γόρτυνας κ κ
  1. Χατζάκη Τίτο
  2. Τσικνάκη Κωνσταντίνο
  3. Κουμιανάκη Γεώργιο
  4. Δεσδενάκη Αθανάσιο
  5. Μπομποδάκη Στυλιανό
  6. Ξυλούρη Σταύρο

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

(άρθρο 75 Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18)

 

 

Καλείστε να προσέλθετε στη τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 3η του μηνός Αυγούστου έτους 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18:

 

1.Έγκριση του τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών Κύριας και Συμπληρωματικής του έργου «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις Δήμου Γόρτυνας».

 

2.Έγκριση του έργου τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών της Κύριας και της Συμπληρωματικής σύμβασης «Αποκατάσταση ζημιών και υποδομών από έντονα καιρικά φαινόμενα σε τοιχεία αντιστήριξης στους οικισμούς Στέρνες- Βασιλική Μιαμού».

 

3.Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός των όρων διακήρυξης και συγκρότηση της επιτροπής διεξαγωγής και επιτροπής παραλαβής, του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια τριών (3) ημιφορτηγών οχημάτων».

 

4.Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός των όρων διακήρυξης και συγκρότηση της επιτροπής διεξαγωγής και επιτροπής παραλαβής, του ανοιχτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσσας 22 Μ3».

 

5.Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διεξαγωγής του συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης Τ.Κ. Βαγιωνιάς Δ.Ε. Γόρτυνας» και κήρυξη αυτού ως άγονου.

 

6.Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διεξαγωγής του συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Αντικατάσταση υφιστάμενης γεώτρησης με νέα για αγροτική χρήση στο Δήμο Γόρτυνας στη θέση Ποταμός της Τ.Κ. Αγίων Δέκα Δ.Ε. Γόρτυνας» και κήρυξη αυτού ως άγονου.

 

7.Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη ενδοδικαστικού συμβιβασμού της υπ’αρ. ΑΓ 24/24-5-2021 αγωγής κατά του Δήμου Γόρτυνας.

 

8.Έγκριση ενεργειών του Δημάρχου για ανάθεση εκτέλεσης επισκευής αντλητικού συγκροτήματος αρδευτικής γεώτρησης στην κοινότητα Αγίων Δέκα στη θέση Ποταμός, λόγω του κατεπείγοντος.

 

9.Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός των όρων διακήρυξης και συγκρότηση της επιτροπής διεξαγωγής του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο «Ολοκλήρωση εργασιών κλειστού γυμναστηρίου Ασημίου του Δήμου Γόρτυνας».

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής ΕπιτροπήςΚοκολάκης Ελευθέριος

 

Σχετικά αρχεία

Πρόσκληση - Αρχείο pdf ( 104 KB)

 

 
Δήμος Γόρτυνας
 
 
 
 
dgortynas-covid-19.jpg

Έργα ΕΣΠΑ

sima-espa.png
Χάρτης Περιοχής
Διαβούλευση για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
Εξατομικευμένη Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση και Συμβουλευτική για Μαθησιακές Δυσκολίες
Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γόρτυνας
ΚΕΠ
ΚΕΔΚΕ
Χρηματοδότηση
INTERMEDIA