Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής
Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση

 

ΠΡΟΣ:


Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Γόρτυνας κ κ
 1. Χατζάκη Τίτο
 2. Τσικνάκη Κωνσταντίνο
 3. Κουμιανάκη Γεώργιο
 4. Δεσδενάκη Αθανάσιο
 5. Μπομποδάκη Στυλιανό
 6. Ξυλούρη Σταύρο

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

(άρθρο 75 Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18)

 

 

Καλείστε να προσέλθετε στη τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 27η του μηνός Ιουλίου έτους 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18:

1. Έγκριση των υπ’ αριθμ. 1353/2021 και 1354/2021  αποφάσεων Δημάρχου ορισμού δικηγόρου και εντολής παράστασης για νομικό χειρισμό αίτησης προσωρινής διαταγής κατά του δήμου Γόρτυνας, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου και κατάθεση προτάσεων για αντίκρουση της, λόγω του κατεπείγοντος.

2. Έγκριση των υπ’ αριθμ. 1364/2021  και 1369/2021 αποφάσεων Δημάρχου ορισμού δικηγόρου και εντολής παράστασης για νομικό χειρισμό αίτησης προσωρινής διαταγής κατά του δήμου Γόρτυνας, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου και κατάθεση προτάσεων για αντίκρουση της, λόγω του κατεπείγοντος.

3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού στην Παγκρήτια Τράπεζα, για την εξόφληση χρημάτων ενταλμάτων προπληρωμής.

4. Έγκριση πρακτικού επιτροπής και ανάδειξη του νέου προσωρινού μειοδότη για την εκτέλεση του έργου «Ανακατασκευή αγωγών ομβρίων με τσιμενταύλακες ΤΚ Μητρόπολης»

5. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ασφαλτόστρωση δρόμων εντός οικισμών Φαραγγιανά –Αποϊνι –Σοκαράς του Δ.Γόρτυνας»

6. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή νέας δεξαμενής άρδευσης στην Δ.Ε. Αγίας Βαρβάρας Δήμου Γόρτυνας»

7. Έγκριση παράτασης επιπρόσθετου χρόνου έγκρισης του 1ου σταδίου και της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης με τίτλο «Μελέτη για το αποχετευτικό δίκτυο (εσωτερικό και εξωτερικό) ακαθάρτων οικισμών Άγιοι Δέκα-Μητρόπολης-Αμπελούζου και εγκατάσταση επεξεργασίας υγρών αποβλήτων»

8. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Συμπληρωματικές εργασίες διαμορφώσεων αύλειου χώρου γηροκομείου (ΚΟΥΚΟΥΡΑΚΕΙΟΣ ΟΙΚΟΣ ΕΥΓΗΡΙΑΣ) Δ.Γόρτυνας»

9. Έγκριση του πρακτικού ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης δικαιολογητικών και κατακύρωση του αναδόχου του ανοιχτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια τεσσάρων (4) καινούργιων μηχανημάτων έργου, τύπου φορτωτής – εκσκαφέας»

10. Έγκριση μελέτης και προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την εκτέλεση του έργου «Υλοποίηση μελέτης στατικής επάρκειας και επεμβάσεων ενίσχυσης του κτιρίου Γυμνασίου – Λυκείου Αγίας Βαρβάρας του Δήμου Γόρτυνας».

11. Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός των όρων διακήρυξης και συγκρότηση της επιτροπής διεξαγωγής του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου  «Επισκευή κτιρίου πρώην Κοινοτικού Καταστήματος ΤΚ Β.Ανωγείων».

12. Συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής στα πλαίσια εφαρμογής του ν. 4412/2016 των υπηρεσιών:

 • Εργασίες συντήρησης και τεχνικής  υποστήριξης  εφαρμογών Οικονομικής και Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Γόρτυνας,
 • Εργασίες συντήρησης και τεχνικής  υποστήριξης  εφαρμογών Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου Γόρτυνας,
 • Αμοιβή για την  υποστήριξη διπλογραφικού & σύνταξη οικονομικών καταστάσεων  2019 και 2020,
 • Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης, εγκαταστάσεων, παραμετροποιήσεων συστημάτων πληροφορικής του Δήμου Γόρτυνας

 

13. Συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής στα πλαίσια εφαρμογής του ν. 4412/2016 των προμηθειών:

 • Προμήθεια   Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
 • Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικής δεξαμενής ύδρευσης ΔΕ ΚΟΦΙΝΑ 2021
 • Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικών δεξαμενών ύδρευσης ΔΕ ΡΟΥΒΑ 2021
 • Προμήθεια ασφαλτομίγματος Δ.Ε. Αγίας Βαρβάρα
 • Προμήθεια ασφαλτομίγματος Δ.Ε. Γόρτυνας
 • Προμήθεια ασφαλτομίγματος Δ.Ε. Κόφινα
 • Προμήθεια ασφαλτομίγματος Δ.Ε. Ρούβα

14. Έγκριση πρακτικού επιτροπής και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο «Καλλιέργεια πηγής και κατασκευή εξωτερικού δικτύου ύδρευσης για τον οικισμό Τρυπητα Τ.Κ. Πλατανου»

15. Έγκριση 2ου ΑΠΕ Κύριας Σύμβασης, της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης και 2ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Συντήρηση αποχετευτικού δικτύου οικισμού Νιβρύτου Δ.Ε. Ρούβα Δήμου Γόρτυνας»

16. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων στον οικισμό Πρεβελιανά»

17. Έγκριση ενεργειών του Δημάρχου για ανάθεση εκτέλεσης επισκευής αντλητικού συγκροτήματος  υδρευτικής γεώτρησης της Δ.Ε. Κόφινα στη θέση Γρηγοράκη, λόγω του κατεπείγοντος.

18.Τροποποίηση της αριθμού 36/2021 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Ορισμός Επιτροπής για διεξαγωγή ηλεκτρονικών κληρώσεων του Μη.Μ.Ε.Δ., για το έτος 2021.

19. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή προστατευτικού τοιχίου εντός οικισμού Στόλων Δήμου Γόρτυνας»

20. Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός των όρων διακήρυξης και συγκρότηση της επιτροπής διεξαγωγής και της επιτροπής παραλαβής του συνοπτικού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια προϊόντων ξυλείας των δημοτικών Ενοτήτων  Αγίας Βαρβάρας και Ρούβα Δήμου Γόρτυνας».

21. Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός των όρων διακήρυξης  και συγκρότησης της επιτροπής διεξαγωγής και της επιτροπής παραλαβής του συνοπτικού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια σιδηρικών υλικών της Δημοτικής Ενότητας Γόρτυνας του Δήμου Γόρτυνας».

22. Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός των όρων διακήρυξης και συγκρότηση της επιτροπής διεξαγωγής και της επιτροπής παραλαβής  του συνοπτικού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια χρωμάτων επίχρισης, ειδών κιγκαλερίας της Δημοτικής Ενότητας Κόφινα του Δήμου Γόρτυνας»

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής ΕπιτροπήςΚοκολάκης Ελευθέριος

 

Σχετικά αρχεία

Πρόσκληση - Αρχείο pdf ( 144 KB)

 

 
Δήμος Γόρτυνας
 
 
 
 
dgortynas-covid-19.jpg

Έργα ΕΣΠΑ

sima-espa.png
Χάρτης Περιοχής
Διαβούλευση για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
Εξατομικευμένη Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση και Συμβουλευτική για Μαθησιακές Δυσκολίες
Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γόρτυνας
ΚΕΠ
ΚΕΔΚΕ
Χρηματοδότηση
INTERMEDIA