Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις Δημοσιοποίηση Στοιχείων Σύμβασης – Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης μέσω ΜΗΜΕΔ
Δημοσιοποίηση Στοιχείων Σύμβασης – Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης μέσω ΜΗΜΕΔ PDF Εκτύπωση

 

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος, Πρασίνου, Καθαριότητας και Ανακύκλωσης - Τμήμα Τεχνικών Έργων, του Δήμου Γόρτυνας, κατ'  εφαρμογή της ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 (ΦΕΚ 4841/29.12.2017  τ. Β΄) Απόφασης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, θα προβεί στη διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ.) για την επιλογή μελών της επιτροπής διαγωνισμού έργου της παρ. 8 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/2021.

Συγκεκριμένα η ηλεκτρονική κλήρωση αφορά την επιλογή υπαλλήλων, ως τακτικών και αναπληρωματικών μελών, για τη συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του κάτωθι αναφερόμενου έργου.

Η επιτροπή του άρθρου 5 της υπ. αριθμό ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04.12.2017 απόφασης, η οποία ορίστηκε σε ετήσια βάση (για το έτος 2021), για τη διεξαγωγή κληρώσεων μέσω Μη.Μ.Ε.Δ., με την υπ. αριθμό 36/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με ΑΔΑ:ΨΨΜ1Ω9Η-2Ξ1 είναι διμελής και αποτελείται από τους παρακάτω υπαλλήλους:

Τακτικά Μέλη

  1. Ηλιάκης Νεκτάριος, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.
  2. Κοσμαδάκη Χαρίκλεια, ΠΕ Γεωπόνος

Έργο της παραπάνω διμελούς επιτροπής είναι η διενέργεια της ηλεκτρονικής κλήρωσης και η σύνταξη του σχετικού πρακτικού διενέργειας της κλήρωσης για τη διενέργεια του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο «Ολοκλήρωση εργασιών κλειστού γυμναστηρίου Ασημίου του Δ. Γόρτυνας», προϋπολογισμού  1.962.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.). Η ηλεκτρονική κλήρωση για τον ορισμό της επιτροπής διενέργειας του  διαγωνισμού του ανωτέρω έργου θα διεξαχθεί την 27, του μηνός Ιουλίου του έτους 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., μέσω της ιστοσελίδας ( www.mimed.ggde.gr

Η παρούσα ανακοίνωση, σύμφωνα με την ως άνω απόφαση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, θα δημοσιευτεί στις ιστοσελίδες:

 

Ο Προϊστάμενος  Δ/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών Δ. Γόρτυνας
Βαρδάκης Γεώργιος

 


Σχετικά Αρχεία

Αρχείο pdf (174,4 KB)
Δημοσιοποίηση Στοιχείων Σύμβασης – Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης μέσω ΜΗΜΕΔ

 
Δήμος Γόρτυνας
 
 
 
 
dgortynas-covid-19.jpg

Έργα ΕΣΠΑ

sima-espa.png
Χάρτης Περιοχής
Διαβούλευση για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
Εξατομικευμένη Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση και Συμβουλευτική για Μαθησιακές Δυσκολίες
Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γόρτυνας
ΚΕΠ
ΚΕΔΚΕ
Χρηματοδότηση
INTERMEDIA