Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής
Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση

 

ΠΡΟΣ:

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Γόρτυνας κ κ
 1. Χατζάκη Τίτο
 2. Τσικνάκη Κωνσταντίνο
 3. Κουμιανάκη Γεώργιο
 4. Δεσδενάκη Αθανάσιο
 5. Μπομποδάκη Στυλιανό
 6. Ξυλούρη Σταύρο

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

 

(άρθρο 75 Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18)

 

Καλείστε να προσέλθετε στη τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 22η του μηνός Ιουνίου έτους 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00, για τη συζήτηση και λήψη απoφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18:

 

 1. Έγκριση παράτασης περαίωσης του έργου «Αναβάθμιση –εκσυγχρονισμός συστήματος ύδρευσης οικισμού Άνω Μουλίων Δ.  Γόρτυνας»

 2. Έγκριση παράτασης περαίωσης του έργου «Συντήρηση αποχετευτικού δικτύου οικισμού Νιβρύτου ΔΕ Ρούβα  Δ.Γόρτυνας»

 3. Ανάκληση της με αριθμό 419/2020 απόφασης οικονομικής επιτροπής, σύμφωνα με την υπ’ αριθμό 25/2021 απόφαση του Μονομελoύς Διοικητικού Εφετείου Χανίων Τμήμα 1 και κήρυξη του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια και Τοποθέτηση Εξοπλισμού για την Αναβάθμιση Παιδικών Χαρών του Δήμου Γόρτυνας» ως άγονου και ματαίωση του εν λόγω διαγωνισμού.

 4. Συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης, παραλαβής και διεξαγωγής των ανοιχτών ηλεκτρονικών διαγωνισμών  των υπηρεσιών και προμηθειών:

  • Επιτροπή παραλαβής της υπηρεσίας «Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στο Δήμο Γόρτυνας»

  • Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης διαδικασιών για:
   - Προμήθεια τριών (3) ημιφορτηγών οχημάτων
   - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΣΑΣ 22 Μ3
  • Επιτροπή παραλαβής για:
   - Προμήθεια τριών (3) ημιφορτηγών οχημάτων
   Προμήθεια ενός απορριματοφόρου οχήματος τύπου Πρέσσας 22 Μ3
  • Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης διαδικασιών για:
   - Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού  παιδικής χαράς κ.Ασημίου Δ.Ε Κόφινα
   - Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικής χαράς Αγίων Δέκα Δήμου Γόρτυνας
   - Προμήθεια - τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση των παιδικών χαρών του Δήμου Γόρτυνας
  • Επιτροπή παραλαβής για:
   - Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού  παιδικής χαράς κ.Ασημίου Δ.Ε Κόφινα
   - Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικής χαράς Αγίων Δέκα Δήμου Γόρτυνας
   - Προμήθεια - τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση των παιδικών χαρών του Δήμου Γόρτυνας

   

  σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412 / 2016 για το έτος 2021.

 5. Έγκριση έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπανών προς  ΔΕΔΔΗΕ

 6. Ανάθεση υπόθεσης σε πληρεξούσιο δικηγόρο και καθορισμός της αμοιβής του, για αγωγή κατά του δήμου, στο Διοικητικό Εφετείο Χανίων.

 7. Ανάθεση υπόθεσης σε πληρεξούσιο δικηγόρο και καθορισμός της αμοιβής του, για  αγωγή  κατά του δήμου, μετά την με αρ.1593/2019 προδικαστική απόφαση Δ Μονομελούς Τμήματος του Διοικητικού Πρωτοδικείου  Ηρακλείου.

 8. Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός των όρων διακήρυξης και συγκρότηση της επιτροπής διεξαγωγής του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο «Καλλιέργεια πηγής και κατασκευή εξωτερικού δικτύου ύδρευσης για τον οικισμό Τρυπητα Τ.Κ. Πλατανου»

 9. Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της υπηρεσίας  με τίτλο «Παρακολούθηση και παραλαβή υπηρεσιών σχετικά με τις επεκτάσεις δικτύων ηλεκτροφωτισμού και συνδέσεων με τη ΔΕΗ»

 10. Έγκριση πρακτικού και κατακύρωση οικονομικού φορέα για την ομάδα 1: οχήματος  τύπου αλυσιδάκι μεταφοράς απορριμματοκιβωτίων και για την ομάδα 2: Απορριμματοκιβώτιο ανοιχτού τύπου χωρητικότητας 10m3 του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της προμήθειας  με τίτλο  «Προμήθεια Μηχανήματος Έργου του Δήμου Γόρτυνας»

 

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

Κοκολάκης Ελευθέριος

 

Σχετικά αρχεία

Πρόσκληση - Αρχείο pdf ( 149 KB)

 

 
Δήμος Γόρτυνας
 
 
 
 
dgortynas-covid-19.jpg

Έργα ΕΣΠΑ

sima-espa.png
Χάρτης Περιοχής
Διαβούλευση για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
Εξατομικευμένη Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση και Συμβουλευτική για Μαθησιακές Δυσκολίες
Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γόρτυνας
ΚΕΠ
ΚΕΔΚΕ
Χρηματοδότηση
INTERMEDIA