Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής
Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση

ΠΡΟΣ:
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Γόρτυνας κ κ
 1. Χατζάκη Τίτο
 2. Τσικνάκη Κωνσταντίνο
 3. Κουμιανάκη Γεώργιο
 4. Δεσδενάκη Αθανάσιο
 5. Μπομποδάκη Στυλιανό
 6. Ξυλούρη Σταύρο

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής
(άρθρο 75 Ν.3852/2010όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18)

Καλείσθε να προσέλθετε στη τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 16η του μηνός Μαρτίου έτους 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18:
 1. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αποκατάσταση ζημιων που προκληθηκαν από θεομηνια στις αθλητικες εγκαταστάσεις του Δ.γόρτυνας (εγκαταστάσεις γηπεδων ποδοσφαίρου Ρουβα και Γόρτυνας)»
 2. Έγκριση αποστολής στην επιτροπή του άρθρου 73 παρ.9 του Ν.4412/2016, σχεδίου απόφασης της Οικονομικής Δήμου Γόρτυνας για τη διαπίστωση επάρκειας ή μη επανορθωτικών μέτρων του οικονομικού φορέα CONSTRATΕΠΕ, στα πλαίσια του ανοικτού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ - ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΑΣ»
 3. Έγκριση παράτασης ισχύος προσφορών ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο «Αναπλάσεις - Αισθητικές αναβαθμίσεις οικισμού Λαρανίου ΔΕ Αγίας Βαρβάρας Δ. Γόρτυνας» με αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 88644.
 4. Έγκριση πρακτικού Ι επιτροπής ανάδειξης προσωρινού αναδόχου του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «Εργασίες υποδομής για την αποπεράτωση ανάπλασης του οικισμού Αγίας Βαρβάρας με πεζοδρόμηση του κεντρικού άξονα»
 5. Ορισμός νέας ημερομηνίας και ώρας για την ηλεκτρονική Αποσφράγιση του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «Ανάπλαση πλατείας οικισμού Στόλων»
 6. Διαγραφή χρέους προστίμου ΚΟΚ οφειλέτη του Δήμου (περίπ.1δ άρθρο 174 Ν.3463/06)
 7. Διαγραφή χρέους προστίμου ΚΟΚ οφειλέτη του Δήμου (περίπ.1δ άρθρο 174 Ν.3463/06)
 8. Έγκριση πρακτικού επιτροπής και κατακύρωση αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού της υπηρεσίας με τίτλο «Υπηρεσίες επισκευής-επαναλειτουργίας εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Γέργερης»
 9. Έγκριση ενεργειών του Δημάρχου για ανάθεση εκτέλεσης επισκευής ηλεκτρικού πίνακα αντλητικού συγκροτήματος Δημοτικής γεώτρησης άρδευσης Κοινότητας Σταβίων στη θέση Πλατανάκι, λόγω του κατεπείγοντος
 10. Έγκριση Υποβολής Πρότασης με τίτλο πράξης «Επισκευή Σχολικών Κτιρίων και Προμήθεια Παιδικής Χαράς Δήμου Γόρτυνας», στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», πρόσκληση ΑΤ10, ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός» με τίτλο «Συντήρηση δημοτικών ανοιχτών αθλητικών χώρων, σχολικών μονάδων, προσβασιμότητα ΑμΕΑ» της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής


Κοκολάκης Ελευθέριος

Σχετικά αρχεία

Πρόσκληση - Αρχείο pdf ( 147 KB)

 

 
Δήμος Γόρτυνας
 
 
 
 
dgortynas-covid-19.jpg

Έργα ΕΣΠΑ

sima-espa.png
Χάρτης Περιοχής
Διαβούλευση για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
Εξατομικευμένη Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση και Συμβουλευτική για Μαθησιακές Δυσκολίες
Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γόρτυνας
ΚΕΠ
ΚΕΔΚΕ
Χρηματοδότηση
INTERMEDIA