Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής
Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση

ΠΡΟΣ:
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Γόρτυνας κ κ
 1. Χατζάκη-Σφακιανάκη Σοφία
 2. Τσικνάκη Κωνσταντίνο
 3. Κουμιανάκη Γεώργιο
 4. Δεσδενάκη Αθανάσιο
 5. Μπομποδάκη Στυλιανό
 6. Ξυλούρη Σταύρο

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής
(άρθρο 75 Ν.3852/2010όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18)

Καλείσθε να προσέλθετε στη τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 25η του μηνός Ιανουαρίου έτους 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18:

 1. Διαγραφή χρέους προστίμου ΚΟΚ οφειλέτη του Δήμου (περίπ.1δ άρθρο 174 Ν.3463/06)
 2. Διαγραφή χρέους οφειλέτη του Δ.Ε. Γόρτυνας Δήμου (περίπ.1δ άρθρο 174 Ν.3463/06)
 3. Έγκριση πρακτικού επιτροπής και κατακύρωση αναδόχου του διαγωνισμού με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης του έργου με τίτλο «Καλλιέργεια πηγής και κατασκευή εξωτερικού δικτύου ύδρευσης για τον οικισμό Τρυπητά Τ.Κ. Πλατάνου»
 4. Έγκριση πρακτικού επιτροπής και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «Ανακατασκευή αγωγών ομβρίων με τσιμενταύλακες Τ.Κ. Μητρόπολης»
 5. Συγκρότηση Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων & προσφυγών του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 για το έτος 2021.
 6. Συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής των υπηρεσιών:
  1. Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων,
  2. Παροχή υπηρεσίας Τεχνικού Ασφαλείας και Ιατρού εργασίας
  3. Απομαγνητοφώνηση και βιβλιοδεσία πρακτικών Δ.Σ.
  4. μη εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως συνδρομές σε διαδικτυακές βάσεις δεδομένων, ιατροκλινικές εξετάσεις προληπτικού ελέγχου υγείας των εργαζομένων, λήμματα κτλ για το έτος 2021 στα πλαίσια εφαρμογής του ν. 4412/2016.
 7. Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της προμήθειας «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες σίτισης των παιδιών στους παιδικούς και βρεφικούς σταθμούς καθώς και ηλικιωμένων στο ΚΗΦΗ» για το έτος 2021 στα πλαίσια εφαρμογής του ν. 4412/2016.
 8. Έγκριση 1ου ΑΠΕ Κύριας Σύμβασης της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Συντήρηση αποχετευτικού δικτύου οικισμού Νιβρύτου Δ.Ε. Ρούβα Δ.Γόρτυνας»
 9. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. & του 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε της Κύριας Σύμβασης του έργου «Αναβάθμιση τμημάτων οδοποιίας της κοινότητας Πρινιά του Δήμου Γόρτυνας»
 10. Έγκριση 1ου Τακτοποιητικού ΑΠΕ Κύριας Σύμβασης και 1ου Τακτοποιητικού ΑΠΕ της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «Συντήρηση δημοτικού καταστήματος Μεγάλης Βρύσης Δήμου Γόρτυνας»
 11. Έγκριση 1ου ΑΠΕ Κύριας Σύμβασης και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Κατασκευή προστατευτικού τοιχίου εντός οικισμού Στόλων Δήμου Γόρτυνας»
 12. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Αποχετευτικό δίκτυο ακαθάρτων και εγκατάσταση επεξεργασίας υγρών αποβλήτων των οικισμών Σταβίων – Φουρνοφάραγγου Δ.Ε. Κόφινα του Δήμου Γόρτυνας».
 13. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις Δήμου Γόρτυνας».
 14. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αναβάθμιση τμημάτων οδοποιίας της Κοινότητας Πρινιά του Δήμου Γόρτυνας».
 15. Έγκριση πρακτικού επιτροπής και κατακύρωση αναδόχου συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «Ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης Δ.Κ. Αγίας Βαρβάρας στη θέση Στερνάκια»
 16. Έγκριση πρακτικού επιτροπής και κατακύρωση αναδόχου συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «Ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης στην Τ.Κ. Αμπελούζου του Δήμου Γόρτυνας»
 17. Έγκριση πρακτικού επιτροπής και κατακύρωση αναδόχου συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «Αντικατάσταση υδρευτικής γεώτρησης στη θέση Γρηγοράκη Τ.Κ. Ασημίου Δ.Ε. Κόφινα»
 18. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής ανταλλακτικών επισκευής των οχημάτων-μηχανημάτων του Δήμου, για το έτος 2021 στα πλαίσια εφαρμογής του ν. 4412/2016.
 19. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής εργασιών επισκευής των οχημάτων- μηχανημάτων του Δήμου, για το έτος 2021, στα πλαίσια εφαρμογής του ν. 4412/2016.
 20. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου μνημειακού ελαιοδένδρου Πανασού Δ.Γόρτυνας»
 21. Διαγραφή χρεών οφειλετών του Δήμου Δ.Ε. Κόφινα (περίπ.1δ άρθρο 174 Ν.3463/06)
 22. Έγκριση πρακτικού επιτροπής και κατακύρωση αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο «Κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων στον οικισμό Πρεβελιανά»
 23. Περί έγκρισης πρόσληψης για τη λήψη μέτρων λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας και συγκεκριμένα για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών της Υπηρεσίας Καθαριότητας του δήμου, στο πλαίσιο πρόληψης και περιορισμού εμφάνισης και διασποράς του COVID-19.
 24. Λήψη απόφασης περί αποδοχής των όρων συμμετοχής στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και υποβολής της πράξης με τίτλο «Μελέτες για τη δημιουργία πνευματικού – πολιτιστικού χώρου, κέντρου κοινοτικής φροντίδας και προστασίας-ανάδειξης ευρύτερης περιοχής Δήμου Γόρτυνας», στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», πρόσκληση ΑΤ09, ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ:«Πολιτική Προστασία-Προστασία της ΔημόσιαςΥγείας-Τεχνική Βοήθεια»με τίτλο «Ωρίμανση έργων και δράσεων για την υλοποίηση του Προγράμματος»της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ).
 25. Ορισμός Επιτροπής διερεύνησης τιμών για την υποβολή πρότασης του Δήμου Γόρτυνας στην πρόσκληση ΑΤ07 ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός» ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Αξιοποίηση του κτιριακού αποθέματος των Δήμων»
 26. Ορισμός Επιτροπής διερεύνησης τιμών για την υποβολή πρότασης του Δήμου Γόρτυνας στην πρόσκληση ΑΤ02 ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «Περιβάλλον» ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λυμάτων»
 27. Έγκριση Υποβολής Πρότασης με τίτλο πράξης «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας υφιστάμενων δρόμων του Δήμου Γόρτυνας», στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», πρόσκληση ΑΤ05, ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «Ποιότητα ζωής και εύρυθμης λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών» με τίτλο «Ανάπτυξη της υπαίθρου-Αγροτική Οδοποιία» της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ).


Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Κοκολάκης Ελευθέριος

Σχετικά αρχεία

Πρόσκληση - Αρχείο pdf ( 137 KB)

 

 
Δήμος Γόρτυνας
 
 
 
 
dgortynas-covid-19.jpg

Έργα ΕΣΠΑ

sima-espa.png
Χάρτης Περιοχής
Διαβούλευση για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
Εξατομικευμένη Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση και Συμβουλευτική για Μαθησιακές Δυσκολίες
Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γόρτυνας
ΚΕΠ
ΚΕΔΚΕ
Χρηματοδότηση
INTERMEDIA