Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής
Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση

 

ΠΡΟΣ:

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Γόρτυνας κ κ

 1. Χατζάκη-Σφακιανάκη Σοφία
 2. Τσικνάκης Κωνσταντίνος
 3. Κουμιανάκη Γεώργιο
 4. Δεσδενάκη Αθανάσιο
 5. Μπομποδάκη Στυλιανό
 6. Ξυλούρη Σταύρο

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

(άρθρο 75 Ν.3852/2010όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18)

 

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 22η του μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18:

 

 1. Έγκριση πρακτικού επιτροπής και κατακύρωση του αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο «Εργασίες αναβάθμισης οδών εντός του οικισμού Βουρβουλίτη Τ.Κ.Αγίων Δέκα Δ. Γόρτυνας»
 2. Έγκριση πρακτικού επιτροπής και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργουμε τίτλο «Έργα αναβάθμισης οδοποιίας Δήμου Γόρτυνας για το έτος 2019»
 3. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων-Διαμόρφωση και ανάδειξη κοινοχρήστων χώρων- Αποπεράτωση αίθουσας Δουλίου Δήμου Γόρτυνας»
 4. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Έργα ανάπλασης – αναβάθμισης αύλειου χώρου δημοτικού σχολείου – νηπιαγωγείου Αγίων Δέκα Δ.Γόρτυνας»
 5. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Διαπλάτυνση υφιστάμενου τεχνικού εντός οικισμού Αγίας Βαρβάρας (περιοχή Καμπιθιανή Καμάρα)»
 6. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή συρματοκιβωτίων στις Στάβιες»
 7. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αποκατάσταση ζημιών στο οδικό δίκτυο της Δ.Ε. Κόφινα Δήμου Γόρτυνας»
 8. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «ΕΡΓΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΔΡΟΜΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ «ΚΕΡΑΤΟΚΕΦΑΛΙ» Δ.Ε. ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ Δ. ΓΟΡΤΥΝΑΣ (ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ – ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ – ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ)»
 9. Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός των όρων διακήρυξης και συγκρότηση της επιτροπής διεξαγωγής του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο «Καλλιέργεια και αξιοποίηση πηγης ΑΜΑΤΙ και κατασκευή υποδομής για την μεταφορά νερού στην υπάρχουσα δεξαμενή Τ.Κ. Αγίας Βαρβάρας»
 10. Διόρθωση-τροποποίηση της αριθμού 233/2020 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός των όρων διακήρυξης και συγκρότηση της επιτροπής διεξαγωγής του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο «Συντήρηση – Βελτίωση Σχολικών υποδομών Δήμου Γόρτυνας»
 11. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης Τ.Κ. Ασημίου και στην Τ.Κ. Γκαγκαλών Δ. Γόρτυνας»
 12. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Επισκευή και συντήρηση κτίσματος Άνω Μουλίων Δήμου Γόρτυνας»
 13. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Έργα ομβρίων υδάτων οικισμών Δ.Γόρτυνας (Ασημίου-Απομαρμά-Πλατάνου)»
 14. Άσκηση ή μη ένδικων βοηθημάτων κατά της με αριθμό ΔΔΠ 196/2020 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Εφετείου Χανίων
 15. Άσκηση ή μη ένδικων βοηθημάτων κατά της υπ’ αρ. 287/290/2020 Διαταγής Πληρωμής του Πρωτοδικείου Ηρακλείου
 16. Έγκριση πρακτικού επιτροπής και κατακύρωση αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «Συντήρηση-Διαμόρφωση Δημοτικού Σχολείου Σταβίων Δ.Ε.Κόφινα Δήμου Γόρτυνας»
 17. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αποκατάσταση ζημιών και υποδομών από έντονα καιρικά φαινόμενα σε τοιχεία αντιστήριξης στους οικισμούς Στέρνες-Βασιλική Μιαμού»
 18. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Συντήρηση δημοτικού καταστήματος Μ.Βρύσης Δ.Γόρτυνας»
 19. Παραλαβή Μελέτης : «Μελέτη Στατικής Επάρκειας και Επεμβάσεων Δημοτικού Σχολείου Γέργερης «- Γεωτεχνική Μελέτη
 20. Παραλαβή Μελέτης : «Μελέτη Στατικής Επάρκειας και Επεμβάσεων Γυμνασίου-Λυκείου Αγίας Βαρβάρας «- Γεωτεχνική Μελέτη
 21. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης για το έργο : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΛΟΓΩ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΡΟΥΒΑ»
 22. Παραλαβή μελέτης «Μελέτη Στατικής Επάρκειας και Επεμβάσεων Δημοτικού Σχολείου Γέργερης» Στατική μελέτη
 23. Παραλαβή μελέτης «Μελέτη Στατικής Επάρκειας και Επεμβάσεων Γυμνασίου-Λυκείου Αγίας Βαρβάρας «Στατική μελέτη
 24. Εξειδίκευση πίστωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2020
 25. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του επιπρόσθετου χρόνου έγκρισης του 1ου σταδίου και της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της Μελέτης «Μελέτη Εγκατάστασης Επεξεργασίας και Διάθεσης Λυμάτων οικισμού Ασημίου Δήμου Γόρτυνας»
 26. Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής στα πλαίσια εφαρμογής του ν. 4412/2016 για την υπηρεσία με τίτλο: «Μίσθωση μηχανημάτων – οχημάτων για την αποκατάσταση ζημιών από καιρικά φαινόμενα στις Δ.Ε του Δ. Γόρτυνας»
 27. Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής πρός το Δημοτικό Συμβούλιο περί 2ης τροποποίησης προϋπολογισμού του Δήμου Γόρτυνας έτους 2020 και κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

Κοκολάκης Ελευθέριος

 

 

 

Σχετικά Αρχεία

Πρόσκληση Αρχείο pdf (125 ΚB)

 
Δήμος Γόρτυνας
 
 
 
 
dgortynas-covid-19.jpg

Έργα ΕΣΠΑ

sima-espa.png
Χάρτης Περιοχής
Διαβούλευση για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
Εξατομικευμένη Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση και Συμβουλευτική για Μαθησιακές Δυσκολίες
Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γόρτυνας
ΚΕΠ
ΚΕΔΚΕ
Χρηματοδότηση
INTERMEDIA