Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις Γνωστοποίηση για την Πρόσληψη Προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας Δύο Μηνών
Γνωστοποίηση για την Πρόσληψη Προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας Δύο Μηνών PDF Εκτύπωση

Έχοντα υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν 3584/2007
 2. Την περίπτωση ιε της παρ.2 του άρθρου 14 του Ν2190/όπως τροποποιηθηκε με το άρθρο 1 του Ν3812/2009
 3. Την αριθμό 317/2019 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, με την οποία διαπιστώνεται η αναγκαιότητα της πρόσληψης και η αιτιολόγηση αυτής, οι απαιτούμενοι κλάδοι και οι ειδικότητες του προσωπικού που πρόκειται να προσληφθεί με διάρκεια σύμβασης δύο (2)μηνών.
 4. Την αντικατάσταση του άρθρου 225 του Ν3852/2010 από το άρθρο 116 του Ν 4555/2018 συμφωνα με το οποίο δεν αποστέλλονται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης πλέον από 19/07/2018 για υποχρεωτικό έλεγχο νομιμότητας οι αποφάσεις των συλλογικών οργάνων των δήμων που αφορούν την σύναψη κάθε μορφής συμβάσεων, όπως ίσχυε προηγουμένως

 

Γνωστοποιούμε

Την Πρόσληψη του κατωτέρου προσωπικού με σύμβαση εργασίας δύο (2) μηνών για τους κατωτέρω κλάδους και ειδικότητες και προσόντα:

 

Κλάδος Ειδηκότητα Αριμός Ατόμων Διάστημα Τυπικά Προσόντα Δικαιολογιτικά που απαιτούνται να κατατεθούν στον Δήμο
1 ΔΕ ΔΕ 29 Οδηγοί Φορτηγών 3 Για 2 μήνες από την πρόσληψη Να πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν3584/2007 (υποβολή Υπεύθυνης δήλωσης)
 • Αίτηση
 • Ταυτότητα
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 • Άδεια οδήγησης Γ κατηγορίας
 • 03 ΥΔ (απο την υπηρεσία)
2 ΥΕ Εργάτες Γενικών Καθηκόντων 5 Για 2 μήνες απο την πρόσληψη Να πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν3584/2007 (υποβολή Υπεύθυνης δήλωσης)
 • Αίτηση
 • Ταυτότητα
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 • 03 ΥΔ (απο την υπηρεσία)

 

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2894340311 Κα Αναστασάκη Ιωάννα

Τα δικαιολογητικά οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να τα καταθέσουν στο δημαρχείο στους Αγίους Δέκα έως την Δευτέρα 18/11/2019 στις 12:00 το μεσημέρι.

 

 

Η αντιδήμαρχος

 


Χατζάκη -Σφακιανάκη Σοφία

 

 


Γνωστοποίηση - Αρχείο pdf (368 ΚΒ)

 
Δήμος Γόρτυνας
 
 
 
 
dgortynas-covid-19.jpg

Έργα ΕΣΠΑ

sima-espa.png
Χάρτης Περιοχής
Διαβούλευση για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
Εξατομικευμένη Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση και Συμβουλευτική για Μαθησιακές Δυσκολίες
Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γόρτυνας
ΚΕΠ
ΚΕΔΚΕ
Χρηματοδότηση
INTERMEDIA