Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με τίτλο "Τσιμεντοστρώσεις αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Ρούβα Δ. Γορτυνας" Εκτύπωση

Ο Δήμος Γόρτυνας Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την ανάθεση του έργου "Τσιμεντοστρώσεις αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Ρούβα Δ. Γορτυνας", με εκτιμώμενη συνολική αξία 150.000,00 €.

 

Σχετικά Αρχεία

Προκήρυξη - Αρχείο pdf (4,87 ΚΒ)

Αναλυτική Διακήρυξη - Αρχείο
pdf (1,1 ΜΒ)

Τεχνική Περιγραφή - Αρχείο
pdf (89 ΚΒ)

ΤΕΥΔ - Αρχείο pdf (1,5 ΜΒ)

Τιμολόγιο - Αρχείο
pdf (221 ΚΒ)

Προϋπολογισμός - Αρχείο
pdf (101 ΚΒ)

Ε.Σ.Υ. - Αρχείο
pdf (880 ΚΒ)

Έντυπο Προσφοράς - Αρχείο
pdf (39 ΚΒ)