Κατασκευή κυβωτοειδούς αγωγού στο ρέμα Τ.Κ. Αγίου Θωμά Εκτύπωση

O ∆ήµος Γόρτυνας Νοµού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ προκηρύσσει Συνοπτικό ∆ιαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιµής (χαµηλότερη τιµή), για
την ανάθεση του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΒΩΤΟΕΙ∆ΟΥΣ ΑΓΩΓΟΥ ΣΤΟ ΡΕΜΑ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ, µε προϋπολογισµό 15.000,00 €.

Σχετικά Αρχεία

Περίληψη Διακήρυξης - Αρχείο pdf (100 KB)
Μελέτη - Αρχείο pdf (1.2 MB)