Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης Ανοικτής Διαδικασίας (Τύπος Β) Που Αφορά το Έργο: "Μουσείο Καλαθοπλεκτικής Νυβρίτου" Εκτύπωση

Σας ενημερώνουμε ότι το σημείο 23.1 της ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ του παραπάνω έργου αναδιατυπώνεται ως ακολούθως: “Προκειμένου περί εργοληπτικής επιχείρησης εγγεγραμμένης στο ΜΕΕΠ φωτοαντίγραφο του πιστοποιητικού εγγραφής σε αυτό στην τάξη και κατηγορία που ορίζεται στο άρθρο 21 της παρούσας . Υποβάλλεται επίσης και φωτοαντίγραφο πτυχίο” σύμφωνα με την ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 6 (Απόφαση 338/2014 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων” με θέμα την προσαρμογή των διακηρύξεων δημοπράτησης συμβάσεων δημοσίων έργων τύπου Α και Β στις ρυθμίσεις των Ν. 4250/2014, 4278/2014 και 4281/2014.

Επίσης σας εφιστούμε την προσοχή όπως λάβετε υπόψη την παραπάνω Οδηγία για τυχόν άλλες παραλείψεις μας στην Διακήρυξη του παραπάνω έργου.

Σχετικά Αρχεία

Αρχείο pdf (124 KB)
Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης