Διακήρυξη Διαγωνισμού για το έργο "Αναβάθμιση τμημάτων οδοποιίας της κοινότητας Πρινιά του Δήμου Γόρτυνας" Εκτύπωση

Ο Δήμος Γόρτυνας Νομού Ηρακλείου ο οποίος εδρεύει στους Αγίους Δέκα, προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά,αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάθεση του έργου με τίτλο "Αναβάθμιση τμημάτων οδοποιίας της κοινότητας Πρινιά του Δήμου Γόρτυνας", με εκτιμώμενη συνολική αξία 160.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%).

 

Σχετικά Αρχεία

Περιληπτική Διακήρυξη- Αρχείο pdf (187 KB)
Αναλυτική Διακήρυξη - Αρχείο pdf (1.4 MB)
Τεχνική Έκθεση - Αρχείο pdf (86KB)
Προΰπολογισμός - Αρχείο pdf (129 KB)
Προμέτρηση - Αρχείο pdf (120 ΚΒ)
Τιμολόγιο - Αρχείο pdf (245 MB)
Έντυπο Προσφοράς - Αρχείο pdf (36 ΚB)
Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων - Αρχείο pdf (384 ΚB)
ΤΕΥΔ - Αρχείο doc (191KB)