Προκήρυξη Διαγωνισμού "Επισκευή και Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων & Αύλειων Χώρων και Λοιπές Δράσεις Δήμου Γόρτυνας" Εκτύπωση

Ο Δήμος Γόρτυνας Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάθεση του έργου "Επισκευή και Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων & Αύλειων Χώρων και Λοιπές Δράσεις Δήμου Γόρτυνας", με εκτιμώμενη συνολική αξία 86.600,00 €.

 

Σχετικά Αρχεία

01 - Διακήρυξη - Αρχείο pdf (12,7 ΜΒ)

02 - Προκήρυξη - Αρχείο pdf (137 ΚΒ)

03 - Τεχνική Έκθεση - Αρχείο pdf (65 KB)

04 - Προϋπολογισμός -
Αρχείο pdf ( 96 KB)

05 - Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων Έργου -
Αρχείο pdf (364 KB)

06 - Οικονομική Προσφορά -
Αρχείο pdf (348 KB)

07 -Τιμολόγιο -
Αρχείο pdf (358 KB)

08- ΤΕΥΔ - Αρχείο doc (267KB)

09- ΤΕΥΔ - Αρχείο pdf (267KB)