Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής Εκτύπωση

 

 

ΠΡΟΣ:

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Γόρτυνας κ κ

  1. Τσικνάκη Κωνσταντίνο - Αντικατέστησε τον κ. Σταματάκη Γεώργιο (Απόφαση Δημάρχου 1295/22)
  2. Χατζάκη Τίτο
  3. Φωτάκη Γεώργιο
  4. Σηφάκη Στυλιανό
  5. Σχοιναράκη Νικόλαο
  6. Ξυλούρη Σταύρο

Κοινοποίηση:

  • Τεχνική Υπηρεσία
  • Οικονομική Υπηρεσία

Καλείσθε να προσέλθετε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Γόρτυνας σήμερα 8 Ιουνίου 2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18:

Αποδοχή ή μη της εισήγησης του πληρεξουσίου δικηγόρου για την παροχή νομικής υποστήριξης αιρετού.

Το θέμα κρίνεται κατεπείγον λόγω παρέλευσης προθεσμίας της δικάσιμου, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου στις 9-6-2022.

 

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Κοκολάκης Ελευθέριος

 

 

Σχετικά αρχεία

Πρόσκληση - Αρχείο Pdf (104 KB)