Προσωρινοί Πίνακες Πρόσληψης Προσωπικού Εκτύπωση

 

Ο Δήμος Γόρτυνας ενημερώνει ότι σήμερα 20/08/2021 αναρτήθηκαν στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: 9ΕΟΗΩ9Η-25Π, στην ιστοσελίδα του δήμου μας και στους πίνακες ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων του δήμου μας οι Προσωρινοί Πίνακες Πρόσληψης Προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, σε υπηρεσίες καθαρισμού Σχολικών Μονάδων του Δήμου και κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση αντίρρησης ατελώς, μόνο για εσφαλμένο υπολογισμό της μοριοδότησης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) εργασίμων ημερών, η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους, δηλαδή την Δευτέρα 23/08/2021 και με ημερομηνία λήξης Τρίτη 24/08/2021 και ώρα 13.00. Η αντίρρηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο email: gortyna@gortyna.gr.

 

Σχετικά αρχεία

Πρόσκληση - Αρχείο pdf ( 673KB)