Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής Εκτύπωση

ΠΡΟΣ
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Γόρτυνας κ κ
 1. Χατζάκη Τίτο(Ορίστηκε με Απόφαση Δημάρχου 454/3115/26-02-2021)
 2. Τσικνάκη Κωνσταντίνο
 3. Κουμιανάκη Γεώργιο
 4. Δεσδενάκη Αθανάσιο
 5. Μπομποδάκη Στυλιανό
 6. Ξυλούρη Σταύρο

 

Καλείσθε να προσέλθετε στη τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την του μηνός Μαρτίου έτους 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18:
 1. Έγκριση πρακτικού επιτροπής και κατακύρωση αναδόχου συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «Ανακατασκευή αγωγών ομβρίων με τσιμενταύλακες Τ.Κ. Μητρόπολης»
 2. Έγκριση πρακτικού επιτροπής και κατακύρωση αναδόχου του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο «Αναπλάσεις -αισθητικές αναβαθμίσεις οικισμού Λαρανίου Δ.Ε.Αγίας Βαρβάρας Δ.Γόρτυνας»
 3. Έγκριση 1ου ΑΠΕ Κύριας Σύμβασης και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Έργα ανάπλασης αναβάθμισης αύλιου χώρου δημοτικού σχολείου-νηπιαγωγείου Αγίων Δέκα Δ.Γόρτυνας»
 4. Ματαίωση διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Καλλιέργεια πηγής και κατασκευή εξωτερικού δικτύου ύδρευσης για τον οικισμό Τρυπητά Τ.Κ. Πλατάνου»
 5. Έγκριση πρακτικού επιτροπής και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού της υπηρεσίας «Συντήρηση και επισκευή αντλητικών συγκροτημάτων»
 6. Έγκριση ενεργειών του Δημάρχου για ανάθεση εκτέλεσης επισκευής αντλητικού συγκροτήματος δημοτικής γεώτρησης ύδρευσης Κοινότητας Σταβίων στη θέση Πλατανάκι Δ.Ε. Κόφινα,  λόγω του κατεπείγοντος
 7. Έγκριση ενεργειών του Δημάρχου για ανάθεση εκτέλεσης επισκευής αντλητικού συγκροτήματος δημοτικής δεξαμενής ύδρευσης Λαρανίου Δ.Ε. Αγίας Βαρβάρας, λόγω του κατεπείγοντος
 8. Αποδοχή ή μη δωρεάς ακινήτου
 9. Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός των όρων διακήρυξης και συγκρότηση της επιτροπής διεξαγωγής του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο «Συντήρηση- Επισκευή δημοτικού – νηπιαγωγείου οικισμού Μεγάλης Βρύσης Δ. Γόρτυνας»
 10. Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της υπηρεσίας Συντήρηση και επισκευή αντλητικών συγκροτημάτων, στα πλαίσια εφαρμογής του ν. 4412/2016.
 11. Ορισμός δικηγόρου για παροχή νομικής υποστήριξης αιρετού και καθορισμός αμοιβής αυτού
 12. Διαγραφή χρεών οφειλέτη του Δήμου (περίπ.1δ άρθρο 174 Ν.3463/06)
 13. Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός των όρων διακήρυξης και συγκρότηση της επιτροπής διεξαγωγής του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο «Συντήρηση κοινοτικού καταστήματος οικισμού Σοκαρά και μετατροπή σε εκθεσιακό χώρο»
 14. Κατάρτιση Προϋπολογισμού Δήμου Γόρτυνας οικονομικού έτους 2021, μετά την γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας ΟΤΑ Υπουργείου Εσωτερικών.


 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής


Κοκολάκης Ελευθέριος

 

Σχετικά αρχεία

Πρόσκληση - Αρχείο pdf ( 144 KB)