Πρόσκληση για συμμετοχή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγουμένη δημοσίευση για την προμήθεια με τίτλο "Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες σίτισης των παιδιών στους παιδικούς και βρεφικούς σταθμούς καθώς και ηλικιωμένους στο ΚΗΦΗ" Εκτύπωση

Ο Δήμος Γόρτυνας, σε εκτέλεση της υπ' αριθμό 5/2020 απόφασης οικονομικής επιτροπής με ΑΔΑ: Ψ092Ω9Η-ΜΥΩ, σύμφωνα με την οποία αποφασίστηκε η προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ.2α του Ν. 4412/2016, για την Δ' ΟΜΑΔΑ: ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ - ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΚΗΦΗ του συνοπτικού διαγωνισμού της «Προμήθειας τροφίμων για τις ανάγκες σίτισης των παιδιών στους παιδικούς και βρεφικούς σταθμούς καθώς και ηλικιωμένων στο ΚΗΦΗ», καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να λάβουν μέρος στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την προμήθεια με τίτλο ‘'Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες σίτισης των παιδιών στους παιδικούς και βρεφικούς σταθμούς καθώς και ηλικιωμένους στο ΚΗΦΗ'' για την Δ' ΟΜΑΔΑ:ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ - ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΚΗΦΗ

Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 2.735,45€ και αφορά στην Δ' ΟΜΑΔΑ:ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ για το κεφάλαιο Α ( Παιδικούς - Βρεφικούς Σταθμούς του Δήμου Γόρτυνας) και κεφάλαιο Β( ΚΗΦΗ - Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων Δήμου Γόρτυνας)
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 24/2/2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ (λήξη προσφορών) στα γραφεία όπου εδρεύει ο Δήμος Γόρτυνας (Άγιοι Δέκα - Αντονίνο Ντι Βίτα 1 - Τ.Κ. 70012) από αρμόδια Επιτροπή με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τη χαμηλότερη τιμή για την Δ' ΟΜΑΔΑ και για τα δύο κεφάλαια (Α και Β).

Σχετικά Άρθρα

 

Σχετικά Αρχεία

Πρόσκληση  - Αρχείο pdf (306 KB)
Διακήρυξη - Αρχείο pdf (866 KB)
Μελέτη  - Αρχείο pdf (2,4 MB)
Έντυπο Προσφοράς - Αρχείο pdf (231 KB)
ΤΕΥΔ  - Αρχείο doc (187 KB)